Sborník Archivu bezpečnostních složek 19/2021

Vážení čtenáři, rok 2021 přinesl řadu událostí a změn, přičemž jedna z nich se týkala i Sborníku ABS. Funkce předsedy redakční rady se ujal zkušený kolega Pavel Vaněk a já věřím, že pod jeho vedením si Sborník povede minimálně stejně dobře jako dosud a vy, milí čtenáři, se budete i nadále moci těšit na každoroční porci zajímavých článků, studií, biografií a jiných textů. Zároveň mi dovolte poděkovat za dosavadní práci kolegovi Jiřímu Mikulkovi, s jehož zajímavými statěmi jste se mohli na stránkách Sborníku pravidelně setkávat a který končí na pozici místopředsedy redakční rady.

A nyní pojďme k tomu, co vás čeká letos: Studie Vlastimila Ondráka z Archivu bezpečnostních složek se věnuje propagačnímu rejdu Ukrajinské povstalecké armády na Západ. Došlo k němu v roce 1947 a jeho cílem měla být manifestace protikomunistické rezistence ukrajinského národa, zesílení protibolševických tendencí v Evropě a politické posílení ukrajinské emigrace. Autor líčí situaci na Slovensku v této době (zejména nedostatečné střežení slovensko-polské hranice), vyjmenovává jednotky vyčleněné k boji s UPA v rámci tzv. akce B, zmiňuje podrobnosti ke střežení moravsko-slovenské hranice, podrobně popisuje pohyby a činnost jednotlivých sotní UPA na území ČSR a předkládá hodnocení akce B. Cílem studie je zejména oprostit pohled na poválečné aktivity UPA od propagandy komunistických režimů.

Jiří Řezníček z odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR se zabývá životními osudy MUDr. Josefa Zenáhlíka, praktického lékaře, který nesouhlasil s totalitním režimem v Československu a zapojil se do protikomunistického odboje jako spolupracovník československé sekce při francouzské zpravodajské službě, ale během pobytu ve vězení prošel radikálním názorovým obratem a stal se spolupracovníkem StB. Autor přitom vychází zejména z pramenů uložených v ABS, je si ovšem dobře vědom nutnosti jejich kritického zhodnocení. Popisuje Zenáhlíkovo lékařské působení v pohraničí, seznámení s pašerákem Bernhardem Rieplem, zapojení Zenáhlíka do protikomunistické činnosti, spočívající mimo jiné v obsluze tajné vysílačky, jeho odhalení a odsouzení na doživotí i přijetí nabídky na spolupráci s StB. V té měl pokračovat i po odchodu do Rakouska, kde ovšem poměrně záhy zemřel.

V minulém čísle Sborníku byla otištěna první část studie Josefa Vávry z Archivu bezpečnostních složek seznamující čtenáře s okolnostmi přesunu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tato akce jako taková je sice veřejnosti dostatečně známá, ale málokdo ví o dramatech a profesních bojích, které se odehrávaly v jejím pozadí, zejména mezi autorem původního projektu prof. Josefem Wünschem a Ing. Otakarem Novákem, ředitelem společnosti Transfera, která měla přesun provést, a to podle nového projektu. Ze sporů vyšel nakonec vítězně Ing. Novák, kladoucí důraz zejména na relativně konzervativní postupy. Kostel byl fyzicky přemístěn v říjnu roku 1975. Autor stručně zmiňuje také následné peripetie, kdy byl převeden do majetku státu a byla v něm umístěna expozice severočeského gotického umění. (Celý text úvodního slova zde.)

Světlana Ptáčníková

ABS, Praha 2021, 1. vydání, váz., 599 stran, ISSN 2336-1387


Obsah Sborníku ABS č.19/2021

Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Studie

Materiály

Zprávy (soubor ve formátu PDF)

  • Pavel Vaněk: Konference policejních historiků
  • Eva Richtrová: Konference Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století

Recenze a anotace (soubor ve formátu PDF)

  • STACH, Sabine. Politika odkazu. Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci (Pavla Janečková Zejdová)
  • VANĚK, Pavel (ed.). Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století. Pád železné opony (Miroslav Lacko)
  • ŠLOUF, Jakub. Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy (Jiří Lehnert)
  • KMOCH, Pavel. Konec pánů Benešovska. SS-Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP Beneschau, Wallenstein a ti druzí (Dana Vedra)

Archivní A-Ž

Rejstřík osob, krycích jmen, akcí

Seznam užitých zkratek

Summaries

Resümee

Autoři