Úřední deska Archivu bezpečnostních složek

Poštovní adresa: Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3

Elektronická adresa: info@abscr.cz

ID datové schránky: 6r3afce

IČO: 75112817

DIČ: CZ75112817

Technické parametry přijímaných datových zpráv a dalších elektronických dokumentů: Pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, rtf, html, txt, xml, png, jpg, tiff, mpeg, gif, zfo (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami).

Úřední hodiny – podatelna:

 • Pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–15:30
 • Středa: 8.00–16:30
 • Pátek: 8.00–13:30

Organizační struktura

Další kontakty

Případné platby lze poukázat:

 • Název účtu: Archiv bezpečnostních složek
 • Číslo účtu: 0-6926031/CZK
 • IBAN: CZ 51 0710 0000 0000 0692 6031
 • BIC (SWIFT): CNBACZPP
 • Název banky: Česká národní banka
 • Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu „A“ s uvedením výše cit. bankovního účtu.

Důvod a způsob založení:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání jsou přijímány na poštovní adrese Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mailové adrese info@abscr.cz (maximální velikost zprávy je 9 MB) nebo osobně na podatelně Archivu bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1.

Opravné prostředky:

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Archivu (zákon č. 106/1999 Sb.) náleží do působnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Formuláře:

Lze najít a vyplnit osobně v podatelně Archivu a na jednotlivých badatelnách Archivu (Na Struze, Brno-Kanice).

 1. formulář podle zákona č. 499/2004 Sb.: DOC, RTF, PDF
 2. badatelský list: DOC, RTF, PDF
 3. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení: DOC, RTF, PDF
 4. žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.: DOC, RTF, PDF

Pravidla pro potvrzování doručení e-mailů:

Archiv potvrzuje na vyžádání odesílatele, že zpráva, zaslaná na e-mailovou adresu info@abscr.cz, byla doručena. Archiv zasílá e-mailovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy přesahující 20 MB a elektronické dokumenty:

CD/DVD nosič, USB flash disk, externí harddisk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Elektronický dokument, u kterého byl zjištěn škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, a rovněž nevyžádané obchodní sdělení nejsou zpracovávány v systému elektronické spisové služby. Pokud je při antivirové kontrole nalezen na technologickém nosiči škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, podatelna vrátí nosič zpět odesílateli a vyzve odesílatele k opakovanému podání.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Výroční zprávy ABS

Nabídka služebních míst

Archiv bezpečnostních složek nyní nevyhlašuje výběrové řízení na žádná služební místa.


Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Archiv bezpečnostních složek v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil prošetřovatele, kterým je JUDr. Květoslava Čadská, a zřídil

 • oznamovací e-mailovou adresu ombudsman@abscr.cz pro příjem oznámení v elektronické podobě
 • schránku s označením „OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“ pro příjem oznámení v listinné podobě, umístěnou v budově Archivu bezpečnostních složek na adrese Na Struze 3, Praha 1 v průjezdu.