Úřední deska Archivu bezpečnostních složek

Poštovní adresa: Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3

Elektronická adresa: info@abscr.cz

ID datové schránky: 6r3afce

IČO: 75112817

DIČ: CZ75112817

Technické parametry přijímaných datových zpráv a dalších elektronických dokumentů: Pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, rtf, html, txt, xml, png, jpg, tiff, mpeg, gif, zfo (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami).

Úřední hodiny – podatelna:

 • Pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–15:30
 • Středa: 8.00–15:30
 • Pátek: 8.00–13:30

Organizační struktura

Další kontakty

Případné platby lze poukázat:

 • Název účtu: Archiv bezpečnostních složek
 • Číslo účtu: 0-6926031/CZK
 • IBAN: CZ 51 0710 0000 0000 0692 6031
 • BIC (SWIFT): CNBACZPP
 • Název banky: Česká národní banka
 • Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu „A“ s uvedením výše cit. bankovního účtu.

Důvod a způsob založení:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání jsou přijímány na poštovní adrese Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mailové adrese info@abscr.cz (maximální velikost zprávy je 9 MB) nebo osobně na podatelně Archivu bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1.

Opravné prostředky:

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Archivu (zákon č. 106/1999 Sb.) náleží do působnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Formuláře:

Lze najít a vyplnit osobně v podatelně Archivu a na jednotlivých badatelnách Archivu (Na Struze, Brno-Kanice).

 1. formulář podle zákona č. 499/2004 Sb.: DOC, RTF, PDF
 2. badatelský list: DOC, RTF, PDF
 3. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení: DOC, RTF, PDF
 4. žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.: DOC, RTF, PDF

Pravidla pro potvrzování doručení e-mailů:

Archiv potvrzuje na vyžádání odesílatele, že zpráva, zaslaná na e-mailovou adresu info@abscr.cz, byla doručena. Archiv zasílá e-mailovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy přesahující 20 MB a elektronické dokumenty:

CD/DVD nosič, USB flash disk, externí harddisk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Elektronický dokument, u kterého byl zjištěn škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, a rovněž nevyžádané obchodní sdělení nejsou zpracovávány v systému elektronické spisové služby. Pokud je při antivirové kontrole nalezen na technologickém nosiči škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, podatelna vrátí nosič zpět odesílateli a vyzve odesílatele k opakovanému podání.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Výroční zprávy ABS

Nabídka služebních míst

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

 • Rada/odborný rada – archivář v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

Oznámení, Žádost o přijetí, Čestné prohlášení


Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Archiv bezpečnostních složek v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil prošetřovatele, kterým je JUDr. Květoslava Čadská, a zřídil

 • oznamovací e-mailovou adresu ombudsman@abscr.cz pro příjem oznámení v elektronické podobě
 • schránku s označením „OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“ pro příjem oznámení v listinné podobě, umístěnou v budově Archivu bezpečnostních složek na adrese Na Struze 3, Praha 1 v průjezdu.