Úřední deska Archivu bezpečnostních složek

Dočasná doručovací adresa: Archiv bezpečnostních složek, Na Struze 3, 110 00 Praha 1

Stálé sídlo ABS v Siwiecově ulici je kvůli rekonstrukci budovy vystěhováno.

Elektronická adresa: info@abscr.cz

ID datové schránky: 6r3afce (datový limit 100 MB)

IČO: 75112817

DIČ: CZ75112817

Technické parametry přijímaných datových zpráv a dalších elektronických dokumentů: Pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, rtf, html, txt, xml, png, jpg, tiff, mpeg, gif, zfo (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami).

Úřední hodiny – podatelna:

 • Pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 8.00–15:30
 • Pátek: 8.00–13:30

Organizační struktura

Další kontakty

Případné platby lze poukázat:

 • Název účtu: Archiv bezpečnostních složek
 • Číslo účtu: 0-6926031/CZK
 • IBAN: CZ 51 0710 0000 0000 0692 6031
 • BIC (SWIFT): CNBACZPP
 • Název banky: Česká národní banka
 • Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu „A“ s uvedením výše cit. bankovního účtu.

Důvod a způsob založení:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2007.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání jsou přijímány na poštovní adrese Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mailové adrese info@abscr.cz (maximální velikost zprávy je 9 MB) nebo osobně na podatelně Archivu bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1.

Opravné prostředky:

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Archivu (zákon č. 106/1999 Sb.) náleží do působnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Formuláře:

Lze najít a vyplnit osobně v podatelně Archivu a na jednotlivých badatelnách Archivu (Na Struze, Brno-Kanice).

 1. formulář podle zákona č. 499/2004 Sb.: DOC, RTF, PDF
 2. badatelský list: DOC, RTF, PDF
 3. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení: DOC, RTF, PDF
 4. žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.: DOC, RTF, PDF

Pravidla pro potvrzování doručení e-mailů:

Archiv potvrzuje na vyžádání odesílatele, že zpráva, zaslaná na e-mailovou adresu info@abscr.cz, byla doručena. Archiv zasílá e-mailovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy přesahující 100 MB a elektronické dokumenty:

CD/DVD nosič, USB flash disk, externí harddisk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Elektronický dokument, u kterého byl zjištěn škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, a rovněž nevyžádané obchodní sdělení nejsou zpracovávány v systému elektronické spisové služby. Pokud je při antivirové kontrole nalezen na technologickém nosiči škodlivý software nebo chybný (poškozený) formát, podatelna vrátí nosič zpět odesílateli a vyzve odesílatele k opakovanému podání.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Výroční zprávy ABS

Nabídka služebních míst

Archiv bezpečnostních složek v tuto chvíli nevyhlašuje žádné výběrové řízení na služební místo.


Podání oznámení o možném protiprávním jednání

Archiv bezpečnostních složek jako povinný subjekt v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, určil příslušnou osobou JUDr. Květoslavu Čadskou a zavedl vnitřní oznamovací systém (písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele osobně):

 • ústně v budově Archivu, Na Struze 3, Praha 1, kancelář č. 408,
 • do schránky s označením „PODÁNÍ OZNÁMENÍ O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ podle zákona č. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů“ pro příjem oznámení v listinné podobě, umístěné v budově Archivu bezpečnostních složek na adrese Na Struze 3, Praha 1, v průjezdu,
 • písemně na adresu Archiv bezpečnostních složek, Na Struze 3, 110 00 Praha 1, s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – pouze do rukou příslušné osoby“,
 • telefonicky na telefonním čísle  221 008 125 nebo +420 733 123 669,
 • elektronicky na e-mailovou adresu: ombudsman@abscr.cz
 • oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“), který je přístupný na internetových stránkách ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/.