Prohlášení o přístupnosti

ČR – Archiv bezpečnostních složek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.abscr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

Stav souladu 

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 30. 6. 2023. 

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Archivem bezpečnostních složek.

Nepřístupný obsah

Obsah webových stránek není zcela přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti. 

Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.

Některé obrázky a fotografie neobsahují alternativní text.

Některá videa mohou postrádat titulky.

Průběžně pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webových stránek či důvodného podezření, že webové stránky nesplňují požadavky zákona č. 99/2019 Sb., včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na e-mail webadmin@abscr.cz. Tento e-mail slouží rovněž jako kontakt na osoby odpovědné za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby. E-mail webadmin@abscr.cz využijte též, pokud máte zrakové či jiné znevýhodnění a potřebujete pomoci se zobrazováním stránek, nebo zpřístupnit jejich obsah.

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé zpětné vazby na podněty k nápravě v souladu s § 9 zákona č. 99/2019 Sb. můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu 

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4 

email: pristupnost@mvcr.cz