Sborník Archivu bezpečnostních složek 16/2018

Šestnácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek představuje čtenářům kromě odborných studií také některé archiválie, vztahující se k r. 1948 a 1968. Úvodní článek z pera Radka Slabotínského nás seznamuje s historií internačního tábora ve Svatobořicích. Autor se zabývá obdobím, kdy tábor po skončení druhé světové války sloužil jako zajišťovací, internační (a posléze nemocniční) středisko pro Němce. Po seznámení s poválečnou situací, s typy jednotlivých táborů a historií místa před r. 1945 podává plastický obraz poměrů v táboře, přičemž vychází zejména z archiválií, uložených v Moravském zemském archivu v Brně, Státním okresním archivu Hodonín, Archivu města Brna a Archivu bezpečnostních složek. Jiří Vymětalík zasvětil už řadu let problematice historie silnic a dálnic, přičemž kromě studia pramenů tvoří významný zdroj jeho poznatků terénní výzkum. Tentokrát představuje dálkovou silnici Plzeň – Moravská Ostrava (zejména na úsek Nové Město na Moravě a Prostějov), budovanou ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, o níž dosud neexistuje ucelená monografie. Popisuje její historii, technické parametry, všímá si zainteresovaných firem a pracovních sil včetně těch, které pocházely z táborů v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Podrobněji si všímá také pracovního útvaru v Bystřici nad Pernštejnem. Následuje studie Markéty Bártové, která seznamuje čtenáře s Oldřichem Miholou, spolupracovníkem československé vojenské rozvědky, vyslaným do americké okupační zóny v Německu. Tento schopný agent s krycím jménem ZMETEK pronikl do zpravodajské skupiny Františka Bogataje. Díky informacím, které vojenské rozvědce předal, bylo zatčeno několik zkušených kurýrů i jejich podporovatelů na území Československa. Martin Pulec si jako námět pro svoji studii vybral případ psovoda Milana Schwarze, který z dosti kuriózní příčiny a poněkud neplánovaně zběhl do Německa, kde začal spolupracovat s americkou zpravodajskou službou. Byl to však smolař: Úkol, který od svého řídícího důstojníka obdržel, nesplnil a naopak poté, co zjistil, že život v Německu neprobíhá podle jeho představ, nabídl spolupráci československé zpravodajské službě s tím, že jí bude za úplatu dodávat zprávy z Německa. Po příchodu na naše území byl zatčen a odsouzen na 19 let. Marek Suk se ve své studii zaměřuje na rozmanité strategie utajování, používané členy Charty 77 a jiných nezávislých společenství. Ukazuje konspirační praxi disidentů na příkladu Otty Bednářové, Petra Uhla a Anny Šabatové. Jiří Petráš obrací pozornost k první polovině roku 1989 a na základě situačních zpráv, zasílaných ministerstvu vnitra, pramenů krajských a okresních výborů KSČ, kronik a celostátního i místního tisku, díky nimž si můžeme učinit představu o každodenních starostech komunistických špiček i řadových obyvatel, srovnává situaci ve východních Čechách (se zaměřením na Pardubicko) a v Čechách jižních.

V roce 2018 jsme si připomínali „osudové osmičky“ v československých dějinách, a tak nemohou pochopitelně chybět ani v našem Sborníku, konkrétně v části „Materiály“. K únoru 1948 se vrací Pavel Žáček edicí sedmi dokumentů z fondů Archivu bezpečnostních složek. Na tuto edici tematicky navazuje materiálová studie Jiřího Mikulky, věnovaná nekomunistickým důstojníkům SNB, jejichž odvolání a posléze přeřazení na méně významné posty se v únoru 1948 stalo bezprostřední příčinou vládní krize, která vyústila v převzetí moci komunisty. Spolu s příslušnými prameny publikuje autor medailonky sedmnácti odvolaných a přeložených důstojníků a jednoho vrchního strážmistra. Další důležitou „osmičkou“ byl rok 1968. Edici zpráv Studijního ústavu MV (útvaru, který připravoval podklady a stanoviska pro ministra vnitra a zpracovával dlouhodobé koncepce činnosti MV) z přelomu srpna a září 1968 z fondů Archivu bezpečnostních složek přináší opět Pavel Žáček.

V šestnáctém čísle sborníku jsou dále obsaženy kratší zprávy, informace o konferencích a výstavách, dále recenze a anotace, upozorňující na zajímavé práce z oboru. Nechybí ani rubrika Archivní A-Ž, podrobný jmenný rejstřík a obsáhlý seznam zkratek.

ABS, Praha 2018, 1. vydání, váz., 527 stran, ISSN 2336-1387

Obsah Sborníku ABS č. 16/2018

Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

 • Světlana Ptáčníková: Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Studie

 • Radek Slabotínský: Internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova v letech 1945–1949
 • Jiří Vymětalík: Dálková silnice Plzeň – Moravská Ostrava se zvláštním přihlédnutím k úseku
 • Nové Město na Moravě – Prostějov
 • Markéta Bártová: ZMETEK ve službách komunistického bezpečnostního aparátu. Příběh agenta Oldřicha Miholy a jeho obětí
 • Martin Pulec: Svobodník Pohraniční stráže Milan Schwarz – příběh dvou útěků a jednoho návratu
 • Marek Suk: „Určité utajování bylo nutné.“ Studie k disidentským konspiračním strategiím
 • Jiří Petráš: Východní Čechy se zaměřením na Pardubicko v první polovině roku 1989 – komparace se situací v jižních Čechách

Materiály

 • Pavel Žáček: „Teroru se nepodvolíme.“ Únor 1948 ve fondech Archivu bezpečnostních složek
 • Jiří Mikulka: Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníků Místního velitelství SNB v Praze v roce 1948
 • Pavel Žáček: Studijní ústav ministerstva vnitra proti okupaci I. Srpen 1968 ve fondech Archivu bezpečnostních složek

Zprávy

 • Tomáš Slavík: Konference Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let (Brno 14. – 15. listopadu 2017)
 • Miroslav Lacko: Mezinárodní vědecká konference 100 let od vzniku ČSR (Banská Bystrica 22. – 23. března 2018)
 • Pavel Vaněk: Výstava Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii (Praha 17. dubna – 21. prosince 2018)
 • Jitka Bílková, Jan Geier, Iva Kvapilová: Mezinárodní den archivů v Archivu bezpečnostních složek (Praha-Braník a Kanice 7. června 2018; Praha, Na Struze 14. června 2018)
 • Petr Kaňák: Zpráva z odborného semináře Delimitace svazkové agendy komunistické rozvědky po deseti letech (Praha 19. června 2018)
 • Pavel Vaněk: Slovenské vazby Archivu bezpečnostních složek: Vojenský archív – centrálna registratúra Ministerstva obrany Slovenskej republiky Trnava

Recenze a anotace

 • MAUTNER-BRIXI, Josef. Útěk z koncentračního tábora Natzweiler
 • NEČAS, Jaroslav. Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa
 • FRIEDL, Jiří; JEDLIČKOVÁ, Blanka; ŠKERLOVÁ, Jana et al. Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky
 • PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů
 • HROMÁDKO, Otakar. Jak se kalila voda. Výbor z kriminálních příběhů a úvah
 • PINEROVÁ, Klára. Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trauma, adaptace, identita
 • POVOLNÝ, Daniel. Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968
 • LINKOVÁ, Marcela; STRAKOVÁ, Naďa (eds.). Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Archivní A-Ž

Jmenný rejstřík

Seznam zkratek

Summaries

Resümee

Autoři