Organizace archivu

Vedení Archivu

Ředitel archivu:

  • Mgr. Světlana Ptáčníková – od 26. 4. 2013
  • PhDr. Zlatuše Kukánová – od 13. 6. 2012
  • Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. – od 1. ledna 2011
  • PhDr. Miroslav Urbánek – od 21. 6. 2010 (z titulu 1. zástupce ředitele)
  • PhDr. Ladislav Bukovszky – od 4. 2. 2008
  • Mgr. Martin Pulec – od 8. 1. 2008
  • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – od 1. 8. 2007 (prozatímní)

Zástupce ředitele archivu a vedoucí oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra

 • Mgr. Tomáš Bursík

Kancelář vedoucího služebního úřadu

 • Sekretariát ředitele archivu
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 277
 • E-mail: sekretariat@abscr.cz

Kancelář vedoucího služebního úřadu komplexně zajišťuje právní služby a poradenství pro potřeby Archivu. Zajišťuje chod sekretariátu ředitele a podatelny Archivu. Zajišťuje vedení a administraci databáze ESSP Archivu. Zajišťuje a koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců Archivu, zajišťuje a koordinuje zahraniční styky a spolupráci Archivu s partnerskými organizacemi. Zajišťuje realizaci povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve spolupráci s ostatními útvary Archivu řeší podněty, podání a stížnosti občanů týkající se činnosti Archivu, včetně vyřizování souvisejících dotazů.

Oddělení archivu


Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Xenie Penížková
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4 – Braník
 • Telefon: + 420 221 008 348
 • E-mail: xenie.penizkova@abscr.cz

Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů spravuje a zpracovává archiválie centrálních i územních útvarů Státní bezpečnosti jejichž původcem jsou převážně útvary tzv. civilní kontrarozvědky (srov. Průvodce po fondech a sbírkách). V depozitářích oddělení jsou uloženy originální písemnosti z tzv. operativních archivů, převážně ve formě svazkové agendy, materiálů trvalé hodnoty i dalších příloh, mikrofiší (žaketů) a evidenčních pomůcek. Oddělení vyřizuje badatelské dotazy, vyhledává a připravuje ke zpřístupnění a nahlížení archiválie dle archivního zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 140/1996 Sb. ve znění zákona č. 107/2002 Sb., a zákona č. 181/2007 Sb., provádí archivní rešerše, zpracovává žádosti úřední povahy, zejména podklady k vyřizování zákona č. 451/1991 Sb., zákona č. 279/1992 Sb. a bezpečnostnímu šetření dle zákona č. 412/2005 Sb. Další důležitou činností je zpracování a inventarizace archivních fondů a vytváření archivních pomůcek.

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (2. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Bursík
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 351
 • E-mail: tomas.bursik@abscr.cz

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra spravuje a zpracovává archiválie unitárního Ministerstva vnitra (1945-1950, 1953-1968), Ministerstva národní bezpečnosti (1950-1953), Federálního ministerstva vnitra (1969-1992), vybraných centrálních složek Státní bezpečnosti (1945-1990), vyšetřovací a soudní spisy československých občanů souzených některými soudy Německé říše a soubor fondů Studijního ústavu MV. Část archiválií se vzájemně doplňuje s materiály uloženými u Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (srov. Průvodce po fondech a sbírkách). Archiválie a dokumenty jsou zpřístupňovány v papírové podobě, ve formě kartoték k fondům, mikrofiší, filmového materiálu, případně v elektronické podobě. Oddělení vyřizuje badatelské dotazy, vyhledává a připravuje ke zpřístupnění a nahlížení archiválie dle archivního zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., provádí archivní rešerše, pořizují výpisy a kopie, zpracovává žádosti úřední povahy, jakož i žádosti podané v záležitostech rehabilitací, restitucí a odškodnění; připravuje podklady pro vyřizování nároků podle zákona č. 255/1946 Sb. Další důležitou činností je inventarizace nezpracovaných archivních přírůstků a vytváření archivních pomůcek. Oddělení zajišťuje agendu badatelny Na Struze.

Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: PhDr. Iva Kvapilová
 • Sídlo: Kanice
 • Poštovní adresa: P.O. BOX 29, Vlkova 2481/4, 628 00 Brno
 • Telefon: +420 221 008 170, + 420 545 227 302
 • E-mail: iva.kvapilova@abscr.cz

Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV spravuje a zpracovává archiválie unitárního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra ČSR, Ministerstva vnitra ČR a fondy centrálních i územních útvarů Veřejné bezpečnosti z let 1945-1991, resp. 1992, včetně středních odborných škol Sboru národní bezpečnosti, územních útvarů Státní bezpečnosti, vybraných součástí Federálního ministerstva vnitra, táborů nucených prací, internačních táborů a Správy vězeňské stráže, spravuje a zpracovává kádrové (personální) spisy zaměstnanců resortů Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra ČSR, Ministerstva národní bezpečnosti i příslušníků podřízených bezpečnostních složek, příslušníků Československé lidové armády působících v rámci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (VKR) i Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA a příslušníků odboru vnitřní ochrany Správy nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti ČSR (vyhledávání), dále pak fondy Pohraniční stráže a vojsk Ministerstva vnitra. Část archiválií se vzájemně doplňuje s materiály uloženými u Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (srov. Průvodce po fondech a sbírkách). Archiválie a dokumenty jsou zpřístupňovány v originální papírové, případně v elektronické podobě. Oddělení vyřizuje badatelské dotazy, vyhledává a připravuje ke zpřístupnění a nahlížení archiválie dle archivního zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 140/1996 Sb. ve znění zákona č. 107/2002 Sb., a zákona č. 181/2007 Sb., provádí archivní rešerše, zpracovává žádosti úřední povahy, zejména podklady k vyřizování zákona č. 451/1991 Sb., zákona č. 279/1992 Sb. a bezpečnostnímu šetření dle zákona č. 412/2005 Sb. Další důležitou činností je zpracování a inventarizace archivních fondů a vytváření archivních pomůcek. Oddělení zajišťuje agendu badatelny Kanice.

Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu (4. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Jan Makovička
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4 – Braník
 • Telefon: +420 221 008 116
 • E-mail: jan.makovicka@abscr.cz

Oddělení spravuje a zpracovává archiválie Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti (tj. I. správa SNB), Hlavní správy vojenské kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (tj. III. správa SNB), Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS/GŠ) Československé lidové armády, základních organizací Komunistické strany Československa i Národní fronty působících v rámci ZS/GŠ a odboru vnitřní ochrany Správy nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR (srov. Průvodce po fondech a sbírkách). V depozitářích oddělení jsou uloženy originální písemnosti z tzv. operativních archivů, převážně ve formě svazkové agendy, materiálů trvalé hodnoty i dalších příloh, mikrofiší (žaketů) a evidenčních pomůcek. Oddělení vyřizuje badatelské dotazy, vyhledává a připravuje ke zpřístupnění a nahlížení archiválie dle archivního zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 140/1996 Sb. ve znění zákona č. 107/2002 Sb., a zákona č. 181/2007 Sb., provádí archivní rešerše, zpracovává žádosti úřední povahy, zejména podklady k vyřizování zákona č. 451/1991 Sb., zákona č. 279/1992 Sb. a bezpečnostnímu šetření dle zákona č. 412/2005 Sb. Další důležitou činností je zpracování a inventarizace archivních fondů a vytváření archivních pomůcek.

Oddělení rovněž komplexně zajišťuje výkon agendy zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu a agendy koordinace spolupráce s ostatními institucemi a organizacemi státní správy. Přijímá a eviduje Žádosti o vydání účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. od Ministerstva obrany, Etické komise ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů. Spolupracuje s ostatními pracovišti Archivu při evidenčním šetření a při rešerších k jednotlivým žádostem v archivních fondech. Zpracovává a rediguje odborná stanoviska Archivu.

Oddělení digitalizace a ochrany archiválií (5. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Juraj Kalina
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4 – Braník
 • Telefon: + 420 221 008 315
 • E-mail:juraj.kalina@abscr.cz

Oddělení komplexně zajišťuje vytváření digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, komplexní péči o uchování archiválií v analogové podobě podle zákonů č. 499/2004 Sb. a 181/2007 Sb. a jejich restaurování.

Oddělení informačních technologií a evidencí (6. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Vladimír Kalina
 • Sídlo: Siwiecova 2, Praha 3
 • Telefon: + 420 221 008 229
 • E-mail: vladimir.kalina@abscr.cz

Oddělení v rámci svěřené působnosti zajišťuje správu a provoz infrastruktury ICT, ochranu, zálohování a technickou kontrolu dat, koncepční rozvoj v oblasti hardware a software včetně programování vlastních aplikací, správu, uložení a zálohování digitálních reprodukcí archiválií, správu a rozvoj databázových vyhledávacích systémů Archivu (včetně evidenčních a registračních pomůcek předaných Archivu dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb.) a vyhledávání v databázových systémech pro naplňování zákonných povinností Archivu, především úředních a badatelských dotazů.

Oddělení ekonomiky a provozu (7. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Gabriela Kremlová, MBA
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 101
 • E-mail: gabriela.kremlova@abscr.cz

Oddělení ekonomiky a provozu plní úkoly ve finanční oblasti, vedení účetnictví, nakládání s rozpočtovými prostředky. Zabezpečuje rovněž provozní potřeby archivu včetně správy budov. Spolupracuje s Odborem ekonomiky a provozu Ústavu pro studium totalitních režimů.