Průvodce po fondech a sbírkách

Archiv bezpečnostních složek dle zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, spravuje archivní fondy a sbírky vzniklé z činnosti bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách, v celkovém rozsahu 20 168,17 bm (stav k 31.12.2019). Podle aktuálního stavu Archiv spravuje 752 archivních fondů a sbírek z doby nesvobody a z období komunistické totalitní moci.

Aby se mohli badatelé v archivních souborech lépe orientovat, byly tyto archivní soubory vřazeny do tematických skupin, které soustřeďují typově obdobné fondy a sbírky.

V případech, kdy se jedná o zpracovaný archivní fond, resp. sbírku, jsou k dispozici příslušné archivní pomůcky v elektronické podobě, ve kterých může badatel listovat, včetně rejstříků (jmenné, věcné, místní).

Z těchto pomůcek si může badatel objednat archiválie ke studiu na adrese info@abscr.cz.

 1. Studijní ústav MV
 2. Archivní fondy řídících a organizačních útvarů ministerstva vnitra a FMV
 3. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV
 4. Archivní fondy útvarů Pohraniční a Vnitřní stráže
 5. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu
 6. Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky
 7. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a StB
 8. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a VB
 9. Archivní fondy teritoriálních útvarů VKR
 10. Vězeňství a tábory nucených prací
 11. Svazková agenda
 12. Personální spisy příslušníků a zaměstnanců
 13. Školství
 14. Sbírky

Klasifikační schéma (v závorce značka fondu)

   1. Studijní ústav MV
    1. Viktor Emanuel Voska (16)
    2. Dr. Emanuel Moravec (39)
    3. Veřejná osvětová služba (44)
    4. Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (52)
    5. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (59)
    6. Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu (107)
    7. Německé soudy v Protektorátu (134)
    8. Různé německé bezpečnostní složky (135)
    9. Německé soudy v říši (141)
    10. Zemský odbor bezpečnosti Praha (300)
    11. Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV (301)
    12. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (302)
    13. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304)
    14. Ústředna Státní bezpečnosti (305)
    15. Sbírka písemností útvarů SNB mapující činnost organizace UPA na území Československa v letech 1947-1948 (Banderovci) (307)
    16. Gestapo Hradec Králové a Pardubice (309)
    17. Velitelství Státní bezpečnosti (310)
    18. Zemský odbor bezpečnosti II. (315)
    19. Redakce Berlín (317)
    20. Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra (318)
    21. Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra (319)
    22. Monitory (zahraniční vysílání, přehledy tisku) (321)
    23. Kabinet StB materiálů (323)
    24. Stíhání nacistických válečných zločinců (325)
    25. Židovské organizace (425)
    26. Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945 (215)
    27. Akce R – Majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR (551)
    28. Sbírka různých písemností (S)
    29. Odbor politického zpravodajství MV (2M)
    30. Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (Z)

     

   2. Archivní fondy řídících a organizačních útvarů ministerstva vnitra FMV
    1. Studijní ústav MV (A1)
    2. Sekretariát MV (A2)
    3. Sekretariát náměstka MV plk. Jindřicha Kotala (A5)
    4. Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy (A7)
    5. Sekretariát I. náměstka MV plk. Jana Záruby (A9)
    6. Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera (A10)
    7. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška (A13)
    8. Sekretariát náměstka MV pro vojska genmjr. Ludvíka Hlavačky a plk. Karla Peprného (A19)
    9. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Jaroslava Voseckého (A20)
    10. Sekretariát náměstka MV plk. Štefana Demjana (A24)
    11. Sekretariát naměstka FMV genmjr. Jána Pješčaka a genmjr. Pavola Vaňa (A32)
    12. Sekretariát I. náměstků FMV genmjr. Jána Hanuljaka, genmjr. JUDr. Jána Kováče a genpor. Ing. Alojze Lorence (A33)
    13. Organizační a vnitřní správa FMV (A6)
    14. Inspekce ministra vnitra (A8)
    15. Odbor pro mezinárodní styky (A11)
    16. Hlavní velitelství SNB (A17)
    17. Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství (A23)
    18. Kádrová správa (A26)
    19. Statisticko-evidenční odbor (A31)
    20. Bezpečnostní složky MV (A12)

     

   3. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV
    1. Hlavní správa rozvědky (I. správa)
    2. Správa kontrarozvědky (II. správa) (A34)
    3. Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa) (A30)
    4. Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB (A25)
    5. Správa zpravodajské techniky (VI. správa) (A27)
    6. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X.správa) (A36)
    7. Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa)
    8. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa) (A28)
    9. Správa vyšetřování StB (A3)
    10. Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby (A18)
    11. Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV (A22)
    12. Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha (A 21)

     

   4. Archivní fondy útvarů Pohraniční a Vnitřní stáže
    1. 3. brigáda Pohraniční stráže Karlovy Vary (2340)
    2. 5. brigáda Pohraniční stráže Cheb (2342)
    3. 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice (2343)
    4. 10. brigáda Pohraniční stráže Volary (2345)
    5. Vojenská rada Hlavní správy pohraniční stráže Praha (2358)
    6. Dosud nezpracované fondy

     

   5. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu
   6. Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky
    1. Hlavní správa VB (H1)
    2. Hlavní velitelství VB ČSR (I. díl) (H2)
    3. Hlavní velitelství VB ČSR (II. díl) (H2/II)
    4. Organizační a vnitřní správa MV ČSR (H3)
    5. Kolegium MV ČSR (H4)
    6. Vedení MV ČSR (H5)
    7. Správa vyšetřování VB MV ČSR (H7)
    8. Sekretariát generálního inspektora MV ČSR (G)
    9. Odbor pro mezinárodní styky MV ČSR (H8)

     

   7. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a StB
    1. Zemské velitelství SNB Praha (A14)
    2. Zemské velitelství SNB Brno (A15)
    3. Správa StB Praha a Středočeský kraj (I. díl) (B1)
    4. Správa StB Praha a Středočeský kraj (II. díl) (B1/II)
    5. Správa StB České Budějovice (I. díl) (B2)
    6. Správa StB České Budějovice (II. díl) (B2/II)
    7. Správa StB Plzeň (I.díl) (B3)
    8. Správa StB Plzeň (II. díl) (B3/II)
    9. Správa StB Ústí nad Labem (I. díl) (B4)
    10. Správa StB Ústí nad Labem (II.díl) (B4/II)
    11. Správa StB Hradec Králové (I. díl) (B5)
    12. Správa StB Hradec Králové (II. díl) (B5/II)
    13. Správa StB Brno (I. díl) (B6)
    14. Správa StB Brno (II. díl) (B6/II)
    15. Správa StB Ostrava (I. díl) (B7)
    16. Správa StB Ostrava (II. díl) (B7/II)
    17. Správa StB Ostrava (III. díl) (B7/III)

     

   8. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a VB
    1. Krajská správa SNB Středočeského kraje (CH)
    2. Správa SNB hlavního města Prahy (I)
    3. Krajská správa SNB České Budějovice (J)
    4. Krajská správa SNB Plzeň (K)
    5. Krajská správa SNB Ústí nad Labem (L)
    6. Krajská správa SNB Hradec Králové (M)
    7. Krajská správa SNB Brno (N)
    8. Krajská správa SNB Ostrava (O)

     

   9. Archivní fondy teritoriálních útvarů VKR
   10. Vězeňství a tábory nucených prací
    1. Sběrné, internační, pracovní tábory a tábory nucených prací (E1)
    2. Správa vězeňské stráže (E2)
    3. Materiály převzaté od ministerstva spravedlnosti (Odbor vnitřní ochrany)

     

   11. Svazková agenda
    1. I. Svazková agenda hlavní správy rozvědky
    2. II. Fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – operativní svazky
    3. III. Fond Správa Sboru nápravné výchovy – Odbor vnitřní ochrany – svazky
    4. IV. Fond Správa sledování SNB – svazky
    5. V. Fond Správa zpravodajské techniky – svazky
    6. VI. Fond Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády – operativní svazky
    7. VII. Fond Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic – operativní svazky
    8. VIII. Historický fond Státní bezpečnosti
    9. IX. Sbírka Ministerstvo národní bezpečnosti
    10. X. Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí
    11. XI. Sbírka Objektové svazky
    12. XII. Sbírka Rehabilitační spisy
    13. XIII. Sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy
    14. XIV. Sbírka starých svazků a dotazníků
    15. XV. Sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování
    16. XVI. Sbírka Svazky tajných spolupracovníků
    17. XVII. Sbírka Taktické svazky
    18. XVIII. Sbírka Zvláštní agenturní svazky
    19. XIX. Sbírka Zvláštní operativní svazky
    20. XX. Sbírka Zvláštní vyšetřovací spisy

     

   12. Personální spisy příslušníků a zaměstnanců
    1. Personální spisy ministerstva vnitra
    2. Personální spisy ministerstva obrany
    3. Personální spisy ministerstva spravedlnosti-OVO

     

   13. Školství
    1. Vysoká škola SNB
    2. Ostatní vzdělávací instituce SNB a PS

     

   14. Sbírky
    1. Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra
    2. Rozkazy, věstníky, služební pomůcky