Evidenční záznamy Hlavní správy vojenské kontrarozvědky

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva obrany ČR.

Seznamy evidovaných osob podle §7 zákona č. 107/2002 Sb.

Seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR je řazen abecedně podle příjmení osob. V příslušném řádku jsou kromě toho zaznamenány i další údaje, pokud je bylo možné v evidenčních pomůckách HS VKR zjistit. Jedná se o jméno spolupracovníka, datum a místo jeho narození, jeho krycí jméno, kategorii spolupráce (druh svazku), datum zavedení svazku, údaj o tom, kdo svazek zavedl a pod jakým registračním číslem, údaj o pohybu svazku a o datu jeho archivace včetně archivního čísla, případně o skartaci svazku.

Poznámka „ * “ – Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal soubor pravomocných rozsudků, kterými se určuje, že evidence některých osob je neoprávněná. Toto označení (nebo jeho absence) má pouze informativní charakter a nemůže být proto použito jako průkazní materiál pro úřední jednání. V případě, že se domníváte, že je toto označení chybné, nebo že v některém případě takové označení chybí, obraťte se prosím na Archiv bezpečnostních složek. Toto označení rovněž může být v budoucnu doplňováno v případech, kdy bude soudem o neoprávněnosti evidence konkrétní osoby teprve rozhodnuto.

Dokumenty ve formátu MS Word (.doc): A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z W

Seznam objektových svazků

Seznam objektových svazků je řazen abecedně podle názvu objektu. Dále jsou zaznamenány následující údaje, opět pokud je bylo možné v evidenčních pomůckách HS VKR zjistit: datum zavedení svazku, registrační číslo svazku, pohyb svazku a jeho archivace včetně archivního čísla, případně skartace svazku.

Seznam zpřístupněných personálních spisů příslušníků HS VKR

Seznam personálních spisů je řazen abecedně podle příjmení příslušníků. Každý záznam dále obsahuje údaje o datu zařazení příslušníka do bezpečnostní složky, vykonávaných služebních funkcích a datu ukončení zařazení, pokud bylo možné tyto údaje zjistit.