Evidenční záznamy podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.

Vážení badatelé, za účelem co nejširšího odhalování praxe komunistického režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávaných prostřednictvím tajných represivních složek totalitního režimu Archiv bezpečnostních složek zpřístupňuje pronásledovaným osobám dokumenty o jejich pronásledování a zveřejňuje údaje o vykonavatelích tohoto pronásledování a jejich činnosti. Pokud zvolíte tuto formu vyhledávání, můžete pracovat s evidenčnímy záznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti, včetně Hlavní správy rozvědky, Vojenské kontrarozvědky a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR. Zveřejněním těchto evidenčních podkladů naplňuje Archiv zákon č. 181/2007 Sb., resp. zákon č. 107/2002 Sb. Podklady jsou zveřejňovány v aktualizované podobě, vycházející z podkladů předaných k 1. únoru 2008 Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pod pojmem „spolupracovník“ tento zákon rozumí osobu, o které byl kdykoliv v období od 25. února 1948 do 15. února 1990 evidován bezpečnostní složkou svazek kategorie rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu nebo držitel konspiračního bytu a dále v případě Hlavní správy rozvědky ideový spolupracovník, důvěrník a důvěrný styk. Jako další podmínku zákon určuje, že takto mohou být zveřejňovány pouze osoby, nejedná-li se o cizince. Poznámka: O nahlížení do archivních materiálů vztahujících se k cizím státním příslušníkům je možné žádat dle návodu uvedeného v části Jak žádat o archiválie. Pokud na ně nebyl např. z popudu nějaké zpravodajské služby ČR aplikován § 15 zákona č. 181/2007 Sb., bude Vám dokument předložen ke studiu.

Vyhledávání v evidenčních záznamech MV

Vyhledávání v evidenčních podkladech, převzatých Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR, Vám usnadní tento formulář:

UPOZORNĚNÍ: Ve vyhledávači jsou pouze tyto údaje – jméno, příjmení, datum narození -, které nevedou k úplné identifikaci osoby. Údaje, které by identifikaci mohly učinit zcela spolehlivou, byly znečitelněny. Vzhledem k uvedenému může docházet k situacím, že na základě zveřejněných údajů (jméno, příjmení, datum narození) bude při shodě těchto údajů ztotožněna i osoba, která jako spolupracovník bývalou Státní bezpečností evidována nebyla. Za tyto situace Archiv odpovědnost nenese.

Kategorie operativních spisů Státní bezpečnosti důvěrník (D), kandidát tajné spolupráce (KTS), kandidát agenta (KA) či kandidát informátora (KI) nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

Na základě kontroly zveřejněných podkladů realizované Archivem bezpečnostních složek po převzetí povinnosti obsažené v § 7 odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. byl ve spolupráci s Odborem správních činnosti MV ČR seznam evidenčních záznamů vedených na I. správě SNB doplněn o 642 evidenčních záznamů. U dalších 1146 osob není aktuálně možné jednoznačně určit státní příslušnost, a proto Archiv provádí další šetření směřující k jejich úplné identifikaci.

Zpracování a ochrana osobních údajů v Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek v souladu s ust. § 10a zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, před zpřístupněním dokumentu oprávněnému žadateli znečitelňuje v kopii dokumentu:

  • datum narození a bydliště jiných osob,
  • všechny údaje o jejich soukromém a rodinném životě, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech.

Pokud je zpřístupňovaným dokumentem kádrový (personální) spis příslušníka bezpečnostní složky, znečitelňuje v něm též:

  • všechny údaje o osobách stojících mimo služební a veřejnou činnost příslušníka.

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR

Pod odkazy Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo spravedlnosti najdete seznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti (včetně Hlavní správy rozvědky a Vojenské kontrarozvědky) a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR, seznamy tzv. objektových svazků a seznamy personálních spisů, zpřístupněných dle výše uvedeného zákona.