Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

  • Dne 26. 4. 2023 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla informace k archivním materiálům vedených ke jménu otce žadatelky a jeho podřízených v NHKG národním podniku v Ostravě-Kunčicích, které se pravděpodobně nacházejí v Archivu. Žádost byla s ohledem na ust. § 2 odst. 3 cit. zákona odložena – vyřízení podléhá režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.