Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2023 bylo podáno sedm (7) žádostí, z toho v jednom (1) případě byla informace poskytnuta, v šesti (6) případech nebyla žádost o poskytnutí informace poskytnuta.

Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce a doprovodném textu.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Celkový počet žádostí v roce 2023 7
Poskytnutí informací 1
Neposkytnutí informací 6
–          žádost byla odložena, ABS nebyl povinným subjektem 0
–          žádost byla odložena, na poskytnutí informace se vztahoval zákon č. 499/2004 Sb., o
           archivnictví a spisové službě, nikoliv zákon č. 106/1999 Sb.
5
–          odloženo pro nezaplacení poplatku 1
Odvolání 0
stížnost dle § 16a 0
výhradní licence 0

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

  • Dne 1. 12. 2023 obdržel Archiv žádost o informace z jmenných evidencí Archivu. Žádost byla odložena a následně postoupena příslušnému oddělení Archivu k vyřízení dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Badatelského řádu.
  • Dne 1. 12. 2023 obdržel Archiv žádost o informace z jmenných evidencí Archivu. Žádost byla odložena a následně postoupena příslušnému oddělení Archivu k vyřízení dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Badatelského řádu.
  • Dne 30. 11. 2023 obdržel Archiv žádost o informace z jmenných evidencí Archivu. Žádost byla odložena a následně postoupena příslušnému oddělení Archivu k vyřízení dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Badatelského řádu.
  • Dne 10. 11. 2023 obdržel Archiv žádost o informace směřující ke komunikaci, pravomoci, náplni práce jednotlivých oddělení Archivu, jejich vedoucích a zástupců vedoucích a zpřístupnění dokumentů k této problematice. Žádosti bylo vyhověno.
  • Dne 24. 8. 2023 obdržel Archiv žádost o informace ze svých jmenných evidencí. Žádost byla odložena a následně postoupena příslušnému oddělení Archivu k vyřízení dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Badatelského řádu.
  • Dne 5. 6. 2023 obdržel Archiv žádost týkající se činnosti Archivu, poskytnutí informací a zaslání organizačního řádu, badatelského řádu, výroční zprávy od roku 2021, rozpočtu na rok 2023, jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců včetně data narození a životopisů. Na výzvu k doplnění a uhrazení nákladů žadatel nereagoval. Po uplynutí zákonné lhůty byla žádost zčásti odmítnuta a zčásti odložena.
  • Dne 26. 4. 2023 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla informace k archivním materiálům vedených ke jménu otce žadatelky a jeho podřízených v NHKG národním podniku v Ostravě-Kunčicích, které se pravděpodobně nacházejí v Archivu. Žádost byla s ohledem na ust. § 2 odst. 3 cit. zákona odložena – vyřízení podléhá režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.