Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2017 byly Archivu zaslány 4 žádosti, kterým bylo vyhověno, z toho ke 2 žádostem bylo podáno odvolání a až poté byla informace poskytnuta. V jednom případě byla poskytnuta informace k žádosti zaslané Archivu v roce 2013, a to na základě rozhodnutí soudu. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Celkem vyřízeno žádostí 5
Poskytnutí informací k žádostem podaným v roce 2017

Poskytnutí informací z předchozího období

4

1

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
Rozhodnutí o částečném odmítnutí 1
Odloženo pro nezaplacení poplatku 0
Odvolání 2
–          odvolání vyhověno 2
–          potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 0
Dosud neukončené řízení 0

Jedna ze žádostí o poskytnutí informace spočívala v doložení dokumentů ohledně stavebního řízení na stavbě „Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“, a to žádosti o stavební povolení a rozhodnutí o stavebním povolení; dále byla požadována informace o peněžních částkách fakturovaných TDI a odborný posudek, který si povinný nechal vypracovat. Další žadatel chtěl vědět, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře Archiv zaměstnává, a to ve formě zveřejnitelného seznamu. Také další žádost směřovala k organizační struktuře Archivu včetně jeho zaměstnanců. Následující požadavek se týkal kontaktů Archivu s konkrétní osobou. Poslední poskytnutá informace se vztahovala k žádosti, zaslané Archivu v roce 2013 a týkající se docházky a pracovní náplně zaměstnankyně ekonomického oddělení.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

  • Dne 5. 12. 2017 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zda vstoupil v jednání, smluvní či mimosmluvní právní vztah s panem J. J, event. P. J., zda povinný od této osoby obdržel nějaká podání. Žádosti bylo vyhověno a v zákonné lhůtě byla žadateli odpověď zaslána.
  • Dne 16. 9. 2013 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace o docházce a pracovní náplni zaměstnankyně ekonomického oddělení. Žádost byla zamítnuta, po odvolání bylo ÚSTR rozhodnutí ABS potvrzeno. Následovala správní žaloba proti ÚSTR. Dne 2. 11. 2017 vydal Městský soud v Praze rozsudek, kterým nařídil požadované informace poskytnout. ABS dne 11. 12. 2017 pod č.j. ABS 9141/2017 R informace poskytl.
  • Dne 18. 9. 2017 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., jaká je organizační struktura (včetně jmen pracovníků) Archivu bezpečnostních složek. Archiv žádosti vyhověl.
  • Dne 30. 3. 2017 obdržel Archiv žádost pana J. V. o poskytnutí informace o zaměstnancích Archivu. Nejprve byla žádost odmítnuta, po podání odvolání byla žadateli informace poskytnuta.
  • Dne 20. 3. 2017 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace spočívající v doložení dokumentů ohledně stavebního řízení na stavbě „Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“. Byla požadována žádost o stavební povolení, ta byla spolu s přílohami poskytnuta, dále bylo požadováno rozhodnutí o stavebním povolení.  Tento dokument byl žadateli, který je zároveň zhotovitelem stavby, protokolárně předán před zahájením předmětné stavby. Dále byla požadována informace o peněžních částkách fakturovaných TDI, informace byla poskytnuta. Žadatel rovněž požadoval poskytnutí odborného posudku, který si povinný nechal vypracovat. Tato informace poskytnuta nebyla, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí s odůvodněním, že pro povinného by poskytnutí této informace znamenalo jeho znevýhodnění v postavení objednatele. Žadatel se odvolal a byl úspěšný. Po uhrazení poplatku dle Sazebníku ABS byla informace poskytnuta.