Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2014 Archiv vyřizoval celkem 45 žádostí dle tohoto zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem žádostí 45
Informace poskytnuta 18
Vydáno rozhodnutí 14
Odloženo/zamítnuto 7
Odvolání 7
– odvolání vyhověno 2
– potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 5
Dosud neukončené řízení 6 1

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

 • Dne 19. prosince 2014 byly Archivu doručeny 4 žádosti pana A.P., které se týkaly nových zaměstnanců, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, odměn všech zaměstnanců a veřejných prostředků vyplacených ředitelce Archivu a jejímu zástupci. Po zaplacení nákladů na vyhledání Archiv většinu informací poskytl.
 • Dne 19. prosince 2014 obdržel Archiv bezpečnostních složek žádost pana A.P. týkající se personálního systému, který Archiv používá. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 9. prosince 2014 obdržel Archiv žádost paní Z.K., jejímž předmětem byly platby JUDr. Bognárové, která zastupuje Archiv v pracovně-právních sporech. Archiv informaci po anonymizaci poskytl.
 • Dne 5. prosince 2014 zaevidoval Archiv bezpečnostních složek žádost pana R.S., jejímž předmětem bylo nakládání s jedovatými a psychotropními látkami. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 5. prosince 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byl registr oznámení dle zákona o střetu zájmů. Archiv tuto informaci poskytl v omezeném rozsahu.
 • Dne 19. září 2014 Archiv zaevidoval žádost pana A.P., jejímž předmětem byla spolupráce Archivu s Platformou evropské paměti a svědomí. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 5. září 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly seznamy kontrolovaných, vadných a jiným úřadům postoupených archiválií. Archiv informaci částečně poskytl.
 • Dne 2. září 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly dotazy k soudním sporům Archivu a ke škodní komisi. Archiv informaci částečně poskytl.
 • Dne 26. srpna 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly informace k používaným vodoznakům. Archiv informaci částečně poskytl.
 • Dne 17. srpna 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly počty inventárních jednotek v různých souvislostech. Archiv informace částečně poskytl.
 • Dne 29. července 2014 obdržel Archiv od žadatele A.P. žádost, jejímž předmětem byly doplňující dotazy k jiné sdělené informaci. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 29. července 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly doplňující dotazy k dopisu Archivu. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 21. července 2014 obdržel Archiv žádost od žadatele A.P., jejímž předmětem byla metodika kontroly digitalizace. Archiv v této věci vydal rozhodnutí.
 • Dne 21. července 2014 obdržel Archiv žádost od žadatele A.P., jejímž předmětem byly vnitřní předpisy a metodiky související s digitalizací.
 • Dne 16. července 2014 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly spisové značky konkrétních spisů a činnost skupiny evidenční a správy elektronického archivu. Po zaplacení nákladů na vyhledání informace vydal Archiv rozhodnutí.
 • Archiv obdržel dne 14. července 2014 žádost od žadatele A.P. Po doplnění informace a zaplacení nákladů vydal Archiv rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
 • Dne 14. července 2014 zaevidoval Archiv žádost žadatele A.P., jejímž předmětem byla digitalizace a následné poskytování digitalizovaných archiválií jiným státním institucím. Dopisem ze dne 28. července 2014 byla informace žadateli poskytnuta.
 • Dne 7. července 2014 obdržel Archiv žádost od žadatele A.P., jejímž předmětem byla zpráva Archivu o kontrole digitalizovaných archiválií. Archiv však v rámci rozhodnutí o žádosti zaslal chybné přílohy. Tuto skutečnost na základě žadatelova odvolání Archiv napravil.
 • Dne 9. června 2014 obdržel Archiv žádost pana P.Z., jejímž předmětem byly rozsudky vztahující se k možnému zrušení některých ustanovení archivního zákona. Rozhodnutím ze dne 10. června 2014 byla žadateli informace v anonymizované podobě poskytnuta.
 • Dne 14. května 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byly dotazy související s výzvou o doplnění žádosti, kterou žadatel obdržel v rámci jiného svého dotazu. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 14. května 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byly dva dotazy: a) Kolika zaměstnancům Archiv navýšil plat od 1.1.2014 do 10.5.2014; b) proč platy zaměstnanců Archivu nebyly s ohledem na zákon č. 475/2013 Sb., plošně navýšeny. Archiv vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
 • Dne 6. května 2014 obdržel Archiv žádost paní Z.K., jejímž předmětem byla jednání za účelem získání archivní budovy, a to v termínu od 29.4.2013 do 5.5.2014. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 30. dubna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byl dotaz na finanční výši prostředků, která byla za rok 2013 uhrazena Archivem advokátce JUDr. V. Bognárové. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 25. dubna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byl zápis z místního šetření MV – Odboru archivní správy a spisové služby. Archiv odpověděl dopisem ze dne 7. května 2014.
 • Dne 23. dubna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byl dotaz k navýšení platů zaměstnanců od 1. ledna 2014. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 8. dubna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byl dotaz na čerpání finančních prostředků Archivu za rok 2014. Archiv informaci poskytl v plném rozsahu.
 • Dne 24. února 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byly dotazy k finančním prostředkům, veřejným zakázkám a delimitaci zaměstnanců ÚSTR do Archivu. Archiv informaci poskytl v rámci dopisu ze dne 11. března 2014.
 • Dne 29. ledna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byla událost průtoku vody ze střechy do depozitáře. Archiv poskytl informaci v omezeném rozsahu.
 • Dne 27. ledna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem bylo „jména a příjmení všech státních úředníků Archivu, kteří se po právní stránce podíleli na přípravě rozhodnutí ABS 436/2014 R, zvláště pak toho státního úředníka, který cit. rozhodnutí psal a postoupil k podpisu dočasné ředitelce Archivu“. Archiv poskytl informaci v omezeném rozsahu.
 • Dne 21. ledna 2014 zaevidoval Archiv žádost pana L.A., týkající se pracovního místa vedoucího Kanceláře ředitelky Archivu. Archiv poskytl informaci v dopise ze dne 30. ledna 2014.
 • Dne 10. ledna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byla výše odměn všech vedoucích zaměstnanců. Archiv informaci poskytl v omezeném rozsahu. Žadatel se proti rozhodnutí odvolal. Archiv na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu poskytl informaci opět v omezeném rozsahu, avšak v jiném formátu.
 • Dne 10. ledna 2014 obdržel Archiv žádost pana L.A., jejímž předmětem byly kopie dokladů prokazujících zaplacení nákupu veškerého jídla a pití na předvánoční večírek zaměstnanců Archivu. Archiv poskytl kopie dokladů jako přílohu k dopisu ze dne 22. ledna 2014.

[1] Stav k 31. 12. 2014.