Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2016 Archiv vyřizoval celkem 6 žádostí dle tohoto zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Celkem žádostí 6
Poskytnutí informací 5
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1

Dotazy směřovaly na průměrný měsíční plat vedoucí úřadu, její odměny, výši rozpočtu a počtu zaměstnanců na plný úvazek, dále jakou spisovou službu Archiv používá, kolik bylo podáno ze strany Archivu správních žalob v určitém období, jak jsou vyřizována odborná stanoviska k žádostem podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů. Jeden z dotazů směřoval na uzavření smluv pro výkon technického dozoru investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro zpracování znaleckého posudku v průběhu stavby, která se provádí na objektu Braník. Odmítnutý dotaz byl směřován na to, kdo, kdy a jakým způsobem žádal o poskytnutí informací k osobě žadatele a kdy a jakým způsobem byly informace Archivem poskytnuty.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

  • Dne 21. listopadu. 2016 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace, kdo provádí na stavbě „Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“ výkon TDI a BOZP, jakým způsobem byli zhotovitelé vybráni, poskytnutí příslušné smlouvy, zadávací dokumentace k výběrovému řízení; dále poskytnutí informace, kdo prováděl odborný posudek, zda bylo vypsáno výběrové řízení, poskytnutí smlouvy. Archiv žádosti vyhověl a informace včetně dokumentů poskytl
  • Dne 23. srpna 2016 obdržel Archiv žádost pana J. V. o poskytnutí informace, kolik správních žalob podal úřad ke správním soudům v letech 2012–2016. Archiv informaci poskytl.
  • Dne 20. dubna 2016 obdržel Archiv žádost pana L. P. o podání informací, kdo, kdy a jakým způsobem žádal o poskytnutí informací k osobě žadatele a dále kdy a jakým způsobem byly informace poskytnuty. Dne 5. 5. 2016 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel se odvolal, Archiv předložil věc Ústavu pro studium totalitních režimů k rozhodnutí o odvolání. Odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  • Dne 18. dubna 2016 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace, jaký software používá pro vedení spisové služby. Archiv žádosti vyhověl.
  • Dne 1. března 2016 zaevidoval Archiv žádost o poskytnutí informací týkajících se průměrného měsíčního příjmu a odměn v roce 2015 současné vedoucí úřadu, kdo je oprávněn ji jmenovat do funkce, informace o předchozí ředitelce Archivu (jméno, funkční období, průměrný plat); rozpočet pro rok 2016 a počet zaměstnanců na plný úvazek. Archiv žádosti vyhověl.
  • Dne 13. ledna 2016 obdržel Archiv žádost paní N. K. o poskytnutí informací ohledně odborných stanovisek vydávaných Archivem pro Ministerstvo obrany České republiky. Tato stanoviska slouží jako podklad k vydání či nevydání osvědčení podle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů. Archiv žádosti vyhověl.