Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Archiv bezpečnostních složek v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje za rok 2010 následující údaje:

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  • 14 podaných žádostí, 10 rozhodnutí o úplném nebo částečném neposkytnutí informace  
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  • 4 podaná odvolání  
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  • bez soudních rozhodnutí, bez soudních nákladů, bez nákladů na vlastní zaměstnance a bez nákladů na právní zastoupení  
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  • 0 poskytnutých výhradních licencí  
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  • 1 podaná stížnost, argumentačně a právně nesprávné rozhodnutí, dosud nevyřízena  
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem žádostí 14
z toho o spisy ÚDV 6
z toho materiály předané k digitalizaci 1
z toho o materiály pro VDK 1
z toho o archivní materiál mladší 30 let 1
z toho o evidenční karty a fiše 1
ostatní 4
Žádost dosud nevyřízena 1
Informace poskytnuta 3
Informace poskytnuta částečně (rozhodnutí) 5
Informace neposkytnuta (rozhodnutí) 5
Podaná odvolání 4
z toho zamítnuto 2
z toho vyhověno 1
dosud bez rozhodnutí 1