Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Archiv bezpečnostních složek v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje za rok 2009 následující údaje:

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  9 podaných žádostí, 7 rozhodnutí o úplném nebo částečném neposkytnutí informace
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  4 podaná odvolání
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  bez soudních rozhodnutí, bez soudních nákladů, bez nákladů na vlastní zaměstnance a bez nákladů na právní zastoupení
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  0 poskytnutých výhradních licencí
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  4 podané stížnosti:

  • na nevyhovění žádosti v plném rozsahu (stížnost uznána jako oprávněná)
  • stížnost na procesní postup orgánu 1. stupně (stížnost uznána jako oprávněná)
  • stížnost na porušení práv účastníka řízení (stížnost zamítnuta jako nedůvodná)
  • stížnost na výši nákladů řízení (stížnost zamítnuta jako nedůvodná).
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Souhrnná tabulka právních úkonů dle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem žádostí 9
z toho o spisy bezpečnostních složek 5
z toho o elektronické databáze 1
z toho o informace ke komisi Archivu 1
z toho o informaci o zpřístupnění svazku 1
z toho o evidenční karty a fiše 1
Informace poskytnuta 2
Informace poskytnuta částečně (rozhodnutí) 5
Informace neposkytnuta (rozhodnutí) 2
Podaná odvolání 4
z toho zamítnuto 3
z toho vyhověno 1
Celkem stížností 4
na nevyhovění žádosti v plném rozsahu 1
stížnost na procesní postup orgánu 1. stupně 1
stížnost na porušení práv účastníka řízení 1
stížnost na výši nákladů řízení 1