Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2018 bylo podáno 7 žádostí, z toho v 6 případech byla informace poskytnuta (přičemž ve dvou případech Archiv sdělil žadateli údaje o jiném příslušném povinném subjektu), v 1 případě byla žádost o poskytnutí informace odložena. V jednom případě byla podána stížnost na nedostatečnou odpověď Archivu; nadřízený orgán však jeho postup potvrdil. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Celkem vyřízeno žádostí 7
Poskytnutí informací k žádostem podaným v roce 2017 6
Poskytnutí informací z předchozího období 0
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Rozhodnutí o částečném odmítnutí 1
Odloženo pro nezaplacení poplatku 1
Odvolání 0
–          odvolání vyhověno 0
–          potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 0
Stížnost 1
Dosud neukončené řízení 0

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

  • Dne 28. 8. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se činnosti prošetřovatele podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Žadatel požadoval informace, jaký byl v letech 2016 až 2017 celkový počet podnětů s doplněním, kolik z těchto podnětů bylo anonymních. Dále požadoval specifikaci počtu podnětů, u nichž bylo podezření z protiprávního jednání potvrzeno, informaci, u kolika podnětů byla věc podle § 7 odstavce 2 nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení. Povinný subjekt  informaci poskytl.
  • Dne 25. 7. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vyšetřovacích spisů Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ve věci
    násilného nezákonného rozdělování rodin v letech 1950 až 1974 bývalou Státní bezpečností. Povinný subjekt k dotazu na konkrétní čísla jednací spisů podal informaci o termínu předání spisů na ÚDV.

  • Dne 27. 6. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vynaložených finančních prostředků povinného. Žadatel požadoval informace o vyplacených finančních částkách zaměstnancům povinného v letech 2012 – 2017, a to v souvislosti s hospodařením týkajícím se všech vyplacených finančních částek propuštěným zaměstnancům povinného, bez rozdílu, zdali výši částky určil soud nebo zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem, včetně jakéhokoliv odstupného v rámci například reorganizace, dohody o ukončení pracovního poměru atd. Žadatel požadoval jednotlivé položky, aby bylo zřejmé, kdy došlo k vyplacení a v jaké výši jednotlivému zaměstnanci.
  • Dne 9. 5. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vynaložených finančních prostředků povinného. Žadatel požadoval informace o vyplacených finančních částkách zaměstnancům povinného v letech 2012 – 2018 v rámci soudních sporů, mimosoudních vyrovnání nebo dohod o odstupném. Požadoval strukturovanou informaci, aby bylo zřejmé, kdy došlo k vyplacení, v jaké výši a zda částku určil soud nebo došlo k vyplacení v rámci mimosoudních ujednání či se jednalo o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Povinný subjekt požadované informace poskytl přesně dle formulací žádosti žadatele. Žadatel podal odvolání, které bylo vyhodnoceno jako stížnost. Nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil.
  • Dne 13. 4. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se vyšetřovacích spisů ÚDV ve věci násilného nezákonného odebírání dětí matkám stíhaným bývalou StB. Povinný odkázal žadatele na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který je jediným subjektem, který může tyto informace podávat.
  • Dne 15. 2. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o průřezovém a odvětvovém rozpočtu, o počtu zaměstnanců, o průměrných platech zaměstnanců. Dále byl požadován seznam managementu, seznam vydaných a připravovaných publikací, seznam externích spolupracovníků, seznam užívaných formulářů, seznam subjektů zřizovaných Archivem; organizační řád, plán úkolů a kontrolní činnosti na rok 2018. Ve věci předložení vnitřních předpisů BOZP povinný subjekt žádosti nevyhověl a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
  • Dne 2. 1. 2018 obdržel Archiv žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí archiválií dokumentujících vznik Policejního prezidia ČR a pozici policejního prezidenta. Požadované informace povinný subjekt nemá k dispozici, proto žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.