Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2019 obdržel Archiv celkem 5 žádostí dle tohoto zákona. Jednomu žadateli byla odpověď poskytnuta a čtyři žádosti byly odloženy z důvodu ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („Zákon se nevztahuje na poskytování informací…pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování“). Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Celkem vyřízeno žádostí 5
Poskytnutí informací k žádostem podaným v roce 2019 1
Žádost odložena 4

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

  • Dne 5. 12. 2019 obdržel Archiv dvě žádosti téhož žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem obou žádostí byly informace o jedné osobě, jejíž jméno se pravděpodobně nachází v archivních materiálech. V souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., („Zákon se nevztahuje na poskytování informací, … pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování“ – v tomto případě zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) byly žádosti odloženy a žadatel byl poučen o možnosti dalšího postupu.
  • Dne 6. 11. 2019 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly informace o dvou osobách, jejichž jména se pravděpodobně nacházejí v archivních materiálech. V souladu s ust. § § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., („Zákon se nevztahuje na poskytování informací, … pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování“ – v tomto případě zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví) byla žádost odložena a žadatel byl poučen o další možnosti postupu.
  • Dne 7. 10. 2019 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly informace o motocyklu značky Jawa 350, typ 6. V souladu s ust. § § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., („Zákon se nevztahuje na poskytování informací, … pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování“ – v tomto případě zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) byla žádost odložena a žadatel byl poučen o další možnosti postupu.
  • Dne 3. 10. 2019 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., jejímž předmětem byla docházka ředitelky Archivu. Archiv žádosti vyhověl a informaci poskytl.