Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2022 obdržel Archiv bezpečnostních složek celkem 4 žádosti o informace dle tohoto zákona. Ve 2 případech byla informace poskytnuta, ve zbývajících 2 došlo k odložení žádostí. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Celkem vyřízeno žádostí 4
Poskytnutí informací 2
Žádost odložena 2
–          ABS nebyl povinným subjektem 1
–          na poskytnutí informace se vztahoval speciální zákon 1

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

  • Dne 5. 12. 2022 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly informace týkající se oplocení pozemku p.č. 408/2 v k.ú. Řícmanice. Po doplnění údajů dle ustanovení § 14 odst. 2 byla informace žadateli poskytnuta.
  • Dne 11. 7. 2022 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly dotazy týkající se interní a externí komunikace Archivu. Archiv informaci v zákonné lhůtě poskytl.
  • Dne 3. 6. 2022 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly informace související se zrušením výkonu trestu smrti. Část žádosti byla odložena s odkazem na ust. § 2 odst. 1 cit. zákona s tím, že Archiv není povinným subjektem. Zbytek informací podléhá režimu zákona č. 499/2004 Sb., o čemž byl žadatel poučen, a i tato část žádosti byla odložena.
  • Dne 17. 1. 2022 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly informace o odbojové skupině „Světlana“. Žádost byla odložena a žadatel byl poučen o zpřístupnění těchto informací v režimu zákona č. 499/2004 Sb.