Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2015 Archiv vyřizoval celkem 14 žádostí dle tohoto zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem žádostí 14[1]
Poskytnutí informací 6
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
Rozhodnutí o částečném odmítnutí 4
Odloženo pro nezaplacení poplatku 2
Odvolání 1
– odvolání vyhověno 0
– potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 1
Dosud neukončené řízení 0

Šlo převážně o žádosti o informace týkající se provozních a organizačních záležitostí (uzavírání dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, výdaje na archivní pomůcky v letech 2008 až 2015, odměny zaměstnanců). Žádosti o informace o činnosti Archivu byly v roce 2015 v menším počtu, jednalo se o dotazy na plán činnosti pro rok 2015, množství zpracovaných archiválií, právní pomoc formou právních rozborů, uzavírané smlouvy o dílo, investice Archivu).


[1] V jednom případě obdržel stejný dotaz Archiv i Ústav. Vzhledem k tomu, že problematika, na níž se žadatel dotazoval, byla v kompetenci Ústavu, odpověděl za rozpočtovou kapitolu Ústav.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

 • Dne 7. prosince 2015 obdržel Archiv žádost pana T. B. o poskytnutí informace o spolupráci Archivu s žadatelem vyjmenovanými subjekty. Archiv žádosti vyhověl.
 • Dne 27. listopadu 2015 obdržel Archiv žádost pana J. K., jejímž předmětem byla výše platů a odměn představených; dne 10. prosince 2015 bylo žadateli zasláno oznámení o výši nákladů za poskytnutí informace s poučením, že pokud do 60 dní ode dne doručení nebude vyčíslená částka uhrazena, žádost bude odložena. Dále měl doplnit jednu z nezbytných náležitostí žádosti, a to datum narození. Po uplynutí lhůty 60 dní byla žádost odložena.
 • Dne 5. října 2015 obdržel Archiv žádost pana D. K. o poskytnutí informací vyplněním dotazníku týkajícího se investičního rozhodování ve státní správě a samosprávě. Žádosti bylo vyhověno. Za kapitolu informace poskytl ÚSTR, který žádost rovněž obdržel.
 • Dne 16. srpna 2015 obdržel ABS žádost pana A. P. o poskytnutí všech záznamů z jednání Rady ÚSTR z roku 2013 a 2014, které jsou uloženy u Archivu. Dne 28. srpna 2015 bylo žadateli odesláno oznámení o výši nákladů za poskytnutí informace s poučením, že pokud do 60 dní ode dne doručení nebude vyčíslená částka uhrazena, žádost bude odložena. Po uplynutí lhůty byla žádost odložena.
 • Dne 28. července 2015 obdržel Archiv žádost pana A. P. o poskytnutí informací ohledně zvukových záznamů z jednání Rady ÚSTR za období od 10. dubna 2013 do 24. září 2014. Archiv žádosti částečně vyhověl.
 • Dne 30. března 2015 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byl spis obsahující dokument č.j. ABS 404/2015 R včetně přílohy. Archiv předmětný spis žadateli poskytl.
 • Dne 5. března 2015 obdržel Archiv žádost pana A.D., jejímž předmětem byla příloha smlouvy o dílo uzavřené s firmou Roman Richtera – Lama. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 2. března 2015 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly odměny vyplacené v Archivu za léta 2012 až 2014. Archiv požadovanou informaci poskytl.
 • Dne 2. března 2015 obdržel Archiv rovněž žádost pana A.P., jejímž předmětem byly pracovní smlouvy jím vybraných 3 zaměstnankyň Archivu. S ohledem na anonymizaci osobních údajů Archiv informaci poskytl v omezeném rozsahu.
 • Dne 13. února 2015 obdržel Archiv žádost pana A.P. o poskytnutí informací, jejímž předmětem byly žadatelem vybrané dohody o provedení práce, které Archiv uzavřel. Archiv tuto informaci poskytl v anonymizované podobě. Doplněním rozhodnutí pak opravil chybějící údaje.
 • Dne 5. února 2015 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly výsledky generální inventury a plán činnosti Archivu na rok 2015. Archiv žádost částečně odmítl.
 • Dne 23. ledna 2015 obdržel Archiv žádost pana A.P., jejímž předmětem byly právní rozbory související s výkladem některých ustanovení zákona č. 181/2007 Sb. Archiv informaci poskytl.
 • Dne 16. ledna 2015 obdržel Archiv žádost paní Z.K., jejímž předmětem byl pracovní poměr konkrétní zaměstnankyně Archivu. Archiv informací rozhodnutím částečně poskytl.
 • Dne 16. prosince 2014 obdržel Archiv žádost pana P.K., jejímž předmětem byly odměny vedoucím zaměstnancům v letech 2012 – 2013. Archiv žádost poskytl.