K. Svazková agenda

Svazková agenda uložená v Archivu bezpečnostních složek obsahuje archivní soubory vzniklé činností Státní bezpečnosti (StB) na centrální úrovni i v organizačně podřízených územních útvarech (rozvědky, kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky, správy sledování, správy operativní techniky, správy vyšetřování StB), Zpravodajské správy Generálního štábu a odboru vnitřní ochrany ministerstva spravedlnosti.

Archivní soubory zahrnují sbírky a fondy z let (1903) 1948 – 1990 (1998). Celková metráž svazkové agendy spravované Archivem bezpečnostních složek je 4650,63 bm. Součástí archivních sbírek a fondů jsou také kartotéky a úřední knihy (registrační a archivní protokoly). Svazková agenda byla typologicky vedena převážně k osobám nebo k objektům. Obecně můžeme říct, že archivní soubory soustřeďují svazky osob, které buď s bezpečnostními složkami komunistického režimu spolupracovaly, nebo těch, které jimi byly sledovány. Bývalá StB jako jeden z nástrojů komunistických represí vyhledávala, sledovala a vyšetřovala představitele politické opozice, ať již se jednalo o skutečné oponenty nebo o osoby režimu nepohodlné, které byly diskreditovány účelově vykonstruovaným obviněním. Součástí svazkové agendy je proto také sbírka Správy vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, jež dokládá postup vyšetřovatelů proti zástupům opozice. Osoby, o něž se bezpečnostní složky komunistického režimu zajímaly, byly občané Československa, ale i lidé z jiných zemí, ať už z bývalého Východního bloku nebo západních států, případně dalších území. Objekty, k nimž StB evidovala svazky, byly jednak budovy československých a zahraničních institucí, tak organizace ve smyslu dnešních právnických osob, ať již působily legálně či nebyly režimem povoleny a vyrůstaly ve společnosti spontánně.

Při práci s dokumenty vzniklými činností bezpečnostních složek v době komunistického režimu je vždy nutné posuzovat okolnosti vzniku a autentičnost konkrétní archiválie. Informace získané z archivních pramenů svazkové agendy je třeba ověřovat také z jiných zdrojů; proto badatelům doporučujeme nespoléhat se pouze na dokumenty svazkové agendy, ale využít možnosti bádání v dalších archivních sbírkách a fondech Archivu (např. spisové fondy jednotlivých útvarů, spisy Inspekce MV a další) a rovněž v ostatních archivech České republiky (Národní archiv, státní oblastní archivy).