E. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu

Zpravodajská správa Generálního štábu nebyla jako jediná zpravodajská služba organizována pod ministerstvem vnitra, ale podléhala velení ČSLA, v níž byla mimo jiné jako jediná složka oprávněna vydávat informace o armádách NATO vládním orgánům. Po roce 1948 byla budována po svém sovětském vzoru GRU. Činnost spočívala především v získávání a vyhodnocování zpravodajských informací, v řízení práce rezidentur a vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí. Zpracovávala rozbory vojenské a politické situace v zájmových prostorech, řídila rozvoj výzvědné techniky, vytvářela šifrovací klíče, luštila nepřátelské šifry ad. Československá vojenská zpravodajská služba byla hodnocena velmi kladně, např. v roce 1968 se podílela z 55 % na získaných zprávách I. kategorie (zprávy vysoké důležitosti).

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Zpravodajská správa Generálního štábu 1951–1990 Prozatímní soupis části fondu 4. oddělení 75,9 bm

Pomůcka popisuje uvedenou část fondu, která je v rozsahu 49 běžných metrů a obsahuje archivní dokumenty z let 1946–1989 původně označených jako „balík“. Tyto dokumenty jsou uloženy podle jednotlivých oddělení (skupin) ZSGŠ a zahrnují celé spektrum činnosti uvedené organizační složky ČSLA. Tato část fondu je uložena ve 294 krabicích označených číslem 1–632. Součástí uvedeného seznamu jsou i archivní dokumenty z let 1946–1959 označeny názvem „První republika, které jsou uloženy ve 21 archivních krabicích, dokumenty s názvem „BF“ (balíkový fond) uložen ve 14 archivních krabicích a dokumenty s názvem „OpSit“ (operativní situace) uloženy ve 3 archivních krabicích. Krabice s chybějícími čísly v seznamu nebyly Archivu bezpečnostních složek delimitovány. Součástí fondu jsou i archivní dokumenty 2. oddělení Hlavního štábu MNO (organizační předchůdce Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA) z let 1945 – 1950 v rozsahu 237 archivních krabic.