Guide to the Collections

The Security Services Archive, pursuant to Act No. 181/2007 Coll. on the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Security Services Archive and on amendments to some acts, administers the records that were created by the former security services, the Communist Party of Czechoslovakia and organizations of the National Front working in these services, amounting to a total of almost 20.000 linear meters of material. The Archive currently administers over 550 archival collections from the periods of non-freedom and communist totalitarian power.

We have created a classification scheme from these archival collections to provide comprehensive information.

Finding aids for archival collections that have already been processed are available in electronic form, including name, subject and location indices.

Researchers can use these finding aids to request archival materials at info@abscr.cz for viewing.

List of abbreviations
CSR – Czech Socialist Republic
CSSR – Czechoslovak Socialist Republic
MoI – Ministry of the Interior
FMoI – Federal Ministry of the Interior
SNB – Sbor národní bezpečnosti – National Security Corps
StB – Státní bezpečnost – State Security Service
VB – Veřejná bezpečnost – Public Security Corps
VKR – Military Counterintelligence

A. Studijní ústav MV
Study Institute of the MoI
B. Archivní fondy řídících a organizačních útvarů ministerstva vnitra a FMV
Archival Collections of the Administrative Departments of the MoI and the FMoI
C. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV
Archival Collections of the Central Executive Departments of the MoI and the FMoI
D. Archivní fondy útvarů Pohraniční a Vnitřní stráže
Archival Collections of Border Patrol Units and Internal Warden Units
E. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu
Archival Collections of the Intelligence Department of the General Headquarters of the Czechoslovak Army
F. Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky
Archival Collections of the MoI of the CSR
G. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a StB
Archival Collections of Territorial SNB/StB Units
H. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a VB
Archival Collections of Territorial SNB/VB Units
I. Archivní fondy teritoriálních útvarů VKR
Archival Collections of Territorial Military Counterintelligence Units (VKR)
J. Vězeňství a tábory nucených prací
Prisons and Forced Labour Camps (TNP)
K. Svazková agenda
Operative Files
L. Personální spisy příslušníků a zaměstnanců
Personal Files of Employees
M. Školství
Internal Education
N. Sbírky
Miscellaneous Collections

Collections Names and Codes (fond/collection mark in brackets)

A. Studijní ústav MV
A. Study Institute of the MoI

I. Viktor Emanuel Voska (16)
Viktor Emanuel Voska (personal collection) (16)

II. Dr. Emanuel Moravec (39)
Dr. Emanuel Moravec (personal collection) (39)

III. Veřejná osvětová služba (44)
‘Public Tutoring Service’ (44)

IV. Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD (52)
Interrogations of Gestapo and SD (Sicherheitsdienst) Officers (52)

V. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (59)
‘Trust Board for Youth Education in Bohemia and Moravia’ (59)

VI. Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu (107)
Records Created by SS Units in the Protectorate (107)

VII. Německé soudy v Protektorátu (134)
German courts in the Protectorate (134)

VIII. Různé bezpečnostní složky (135)
Various German Security Services (135)

IX. Německé soudy v říši (141)
German Courts in the Reich (141)

X. Zemský odbor bezpečnosti Praha (300)
Land Security Department, Prague (300)

XI. Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV (301)
Investigation Committee for the National and People’s Court at the MoI (301)

XII. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (302)
Military Counterintelligence Headquarters (302)

XIII. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304)
Various Security Records after 1945 (304)

XIV. Ústředna Státní bezpečnosti (305)
State Security Service Central Headquarters (305)

XV. Sbírka písemností útvarů SNB mapující činnost organizace UPA na území Československa v letech 1947-1948 (Banderovci) (307)
Bandera – The Ukrainian Nationalists (UPA) (307)

XVI. Gestapo Hradec Králové a Pardubice (309)
The Gestapo in Hradec Králové and Pardubice (309)

XVII. Velitelství Státní bezpečnosti (310)
State Security Headquarters (310)

XVIII. Zemský odbor bezpečnosti II. (315)
Land Security Department II (315)

XIX. Redakce Berlín (317)
“Redakce” Berlin (Informer network based in Berlin and working under the cover name “Redakce,” or “Editorial Office” in English) (317)

XX. Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra (318)
Headquarters of Media Supervision (318)

XXI. Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra (319)
Selected Materials from the Secretariat of the MoI (319)

XXII. Monitory (zahraniční vysílání, přehledy tisku) (321)
Monitoring (Foreign Broadcast, Press Overviews) (321)

XXIII. Kabinet StB materiálů (323)
Various Security Materials (323)

XXIV. Stíhání nacistických válečných zločinců (325)
Prosecution of Nazi War Criminals (325)

XXV. Židovské organizace (425)
Jewish organizations (425)

XXVI. Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945 (215)
Various security services in Slovakia after 1945 (215)

XXVII. Akce R – Majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR (551)
Operation R – Property Claims of Austrian Citizens against the CSR (551)

XXVIII. Sbírka různých písemností (S)
Collection of Various Records (S)

XXIX. Odbor politického zpravodajství MV (2M)
Department of Political Intelligence of the MoI (2M)

Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (Z)
Reports Prepared by the Study Archive of the MoI (Z)

B. Archivní fondy řídících a organizačních útvarů ministerstva vnitra FMV
B. Archival collections of the administrative departments of the Ministry of the Interior (MV) and the Federal Ministry of the Interior (FMV)

I. Studijní ústav MV (A1)
Study Institute of the MoI (A1)

II. Sekretariát MV (A2)
Secretariat of the Minister of the Interior (A2)

III. Sekretariát náměstka MV plk. Jindřicha Kotála (A5)
Secretariat of the Deputy Minister of the Interior Jindřich Kotál (A5)

IV. Sekretariát náměstka MV plk. Jaroslava Klímy (A7)
Secretariat of the Deputy Minister of the Interior Jaroslav Klíma (A7)

V. Sekretariát I. náměstka MV plk. Jana Záruby (A9)
Secretariat of the First Deputy Minister of the Interior Jan Záruba (A9)

Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera (A10)
Secretariat of the State Secretary of the MoI CSSR, Jan Majer (A10)

VII. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška (A13)
Secretariat of Deputy Federal Minister of the Interior František Vašek (A13)

VIII. Sekretariát náměstka MV pro vojska genmjr. Ludvíka Hlavačky a plk. Karla Peprného (A19)
Secretariat of Deputy Federal Ministers of the Interior for Armed Forces Ludvík Hlavaček and Karel Peprný (A19)

IX. Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Jaroslava Voseckého (A20)
Secretariat of Deputy Federal Minister of the Interior Jaroslav Vosecký (A20)

X. Sekretariát náměstka MV plk. Štefana Demjana (A24)
Secretariat of Deputy Minister of the Interior Štefan Demjan (A24)

XI. Sekretariát naměstka FMV genmjr. Jána Pješčaka a genmjr. Pavola Vaňa (A32)
Secretariat of Deputy Federal Ministers of the Interior Ján Pješčak and Pavol Vaňa (A32)

XII. Sekretariát I. náměstků FMV genmjr. Jána Hanuljaka, genmjr. JUDr. Jána Kováče a genpor. Ing. Alojze Lorence (A33)
Secretariat of First Deputy Federal Ministers of the Interior Ján Hanuljak, Major Ján Kováč and Alojz Lorenc (A33)

XIII. Organizační a vnitřní správa FMV (A6)
Organizational and Internal Affairs Directorate of the FMoI (A6)

XIV. Inspekce ministra vnitra (A8)
Supervision of the MoI (A8)

XV. Odbor pro mezinárodní styky (A11)
Section for International Relations (A11)

XVI. Hlavní velitelství SNB (A17)
Headquarters of the National Security Corps (SNB) (A17)

XVII. Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství (A23)
Secretariat of the Committee for Classified Information (A23)

XVIII. Kádrová správa (A26)
Personnel Management Department (A26)

IX.Statisticko-evidenční odbor (A31)
Statistical and Registration Section (A31)

XX. Bezpečnostní složky MV (A12)
Security Services of the MoI

C. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra a FMV
C. Archival collections of the central executive departments of the Ministry of the Interior and the Federal Ministry of the Interior

I. Hlavní správa rozvědky (I. správa)
Main Foreign Intelligence Directorate (Directorate I)

Správa kontrarozvědky (II. správa) (A34)
Counterintelligence Directorate (Directorate II) (A34)

III. Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa) (A30)
Main Military Counterintelligence Directorate (Directorate III) (A30)

IV. Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB (A25)
Surveillance Directorate (Directorate IV) (A25)

V. Správa zpravodajské techniky (VI. správa) (A27)
Intelligence Equipment Directorate (Directorate VI) (A27)

VI. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa) (A36)
Counterintelligence for Combating the ‘Enemy within’ (Directorate X) (A36)

VII. Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa)
Counterintelligence for Security of the National Economy (Directorate XI)

VIII. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa) (A28)
Counterintelligence Directorate of Combating Extraordinary and Special Forms of Crime (Department XIV) (A28)

IX. Správa vyšetřování StB (A3)
State Security Investigation Headquarters (A3)

X. Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby (A18)
Intelligence Department of the Federal Intelligence Directorate (A18)

XI. Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV (A22)
Physical Education and Professional Sport Directorate of the FMoI (A22)

XII. Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha (A 21)
Directorate of Internal Communication of the FMoI (A 21)

D. Archivní fondy útvarů Pohraniční a Vnitřní stáže
D. Archival Collections of Border Patrol units and Internal Warden Units

I. 3. brigáda Pohraniční stráže Karlovy Vary (2340)
3rd Brigade of the Border Patrol in Karlovy Vary (2340)

5. brigáda Pohraniční stráže Cheb (2342)
5th Brigade of the Border Patrol in Cheb (2342)

7. brigáda Pohraniční stráže Sušice (2343)
7th Brigade of the Border Patrol in Susice (2343)

IV. 10. brigáda Pohraniční stráže Volary (2345)
10th Brigade of the Border Patrol in Volary (2345)

V. Vojenská rada Hlavní správy pohraniční stráže Praha (2358)
Military board of the Headquarters of the Border Patrol and Border Security in Prague (2358)

VI. Dosud nezpracované fondy
Unprocessed collections

E. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu
E. Archival collections of the Intelligence Department of the General Headquarters of the Czechoslovak Army
F. Archivní fondy ministerstva vnitra České socialistické republiky
F. Archival collections of the Ministry of the Interior of the Czech Socialist Republic

I. Hlavní správa VB (H1)
Main directorate of the VB (H1)

II. Hlavní velitelství VB ČSR (I. díl) (H2)
Headquarters of VB CSR (Part I) (H2)

III. Hlavní velitelství VB ČSR (II. díl) (H2/II)
Headquarters of VB CSR (Part II) (H2/II)

IV. Organizační a vnitřní správa MV ČSR (H3)
Internal and Organisational Affairs Department of the of the CSR (H3)

V. Kolegium MV ČSR (H4)
Advisory Board (Collegium) of the MoI CSR (H4)

VI. Vedení MV ČSR (H5)
Managerial Board of the MoI of the CSR (H5)

VII. Správa vyšetřování VB MV ČSR (H7)
Investigation Department of the VB of the MoI CSR (H7)

VIII. Sekretariát generálního inspektora MV ČSR (G)
Secretariat of the General Inspector of the MoI CSR (G)

IX. Odbor pro mezinárodní styky MV ČSR (H8)
International Relations Department of the MoI CSR (H8)

G. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a StB
G. Archival collections of regional directorates and District Departments of SNB and StB units

I. Zemské velitelství SNB Praha (A14)
Land Headquarters of the SNB in Prague (A14)

II. Zemské velitelství SNB Brno (A15)
Land Headquarters of the SNB in Brno (A15)

III. Správa StB Praha a Středočeský kraj (I. díl) (B1)
Regional Directorate of the SNB in Prague and the Central Bohemian Region (Part I) (B1)

IV. Správa StB Praha a Středočeský kraj (II. díl) (B1/II)
Regional Directorate of the SNB in Prague and the Central Bohemian Region (Part II) (B1/II)

V. Správa StB České Budějovice (I. díl) (B2)
České Budějovice StB Directorate (Part I) (B2)

VI. Správa StB České Budějovice (II. díl) (B2/II)
České Budějovice StB Directorate (Part II) (B2/II)

VII. Správa StB Plzeň (I.díl) (B3)
Plzeň StB Directorate (Part I) (B3)

VIII. Správa StB Plzeň (II. díl) (B3/II)
Plzeň StB Directorate (Part II) (B3/II)

IX. Správa StB Ústí nad Labem (I. díl) (B4)
Ústí nad Labem StB Directorate (Part I) (B4)

X. Správa StB Ústí nad Labem (II.díl) (B4/II)
Ústí nad Labem StB Directorate (Part II) (B4/II)

XI. Správa StB Hradec Králové (I. díl) (B5)
Hradec Králové StB Directorate (Part I) (B5)

XII. Správa StB Hradec Králové (II. díl) (B5/II)
Hradec Králové StB Directorate (Part II) (B5/II)

XIII. Správa StB Brno (I. díl) (B6)
Brno StB Directorate (Part I) (B6)

XIV. Správa StB Ostrava (I. díl) (B7)
Ostrava StB Directorate (Part I) (B7)

XV. Správa StB Ostrava (II. díl) (B7/II)
Ostrava StB Directorate (Part II) (B7/II)

XVI. Správa StB Ostrava (III. díl) (B7/III)
Ostrava StB Directorate (Part III) (B7/III)

H. Archivní fondy teritoriálních útvarů SNB a VB
H. Regional Directorates of the SNB and VB

I. Krajská správa SNB Středočeského kraje (CH)
Regional Directorate of the SNB for the Capital of Prague and Central Bohemian Region (CH)

II. Správa SNB hlavního města Prahy (I)
Municipal Directorate the SNB in Prague (I)

III. Krajská správa SNB České Budějovice (J)
Regional Directorate of the SNB in České Budějovice (J)

IV. Krajská správa SNB Plzeň (K)
Regional Directorate of the SNB in Plzeň (K)

V. Krajská správa SNB Ústí nad Labem (L)
Regional Directorate of the SNB in Ustí nad Labem (L)

VI. Krajská správa SNB Hradec Králové (M)
Regional Directorate of the SNB in Hradec Králove (M)

VII. Krajská správa SNB Brno (N)
Regional Directorate of the SNB in Brno (N)

VIII. Krajská správa SNB Ostrava (O)
Regional Directorate of the SNB in Ostrava (O)

I. Archivní fondy teritoriálních útvarů VKR
I. Archival Collections of Territorial Military Counterintelligence
J. Vězeňství a tábory nucených prací
J. Prisons and Forced Labour Camps (TNP)

Sběrné, internační, pracovní tábory a tábory nucených prací (E1)
Reception Camps, Internment Camps, Labour Camps and Forced Labour Camps (E1)

Správa vězeňské stráže (E2)
Prison Corps Directorate (E2)

Materiály převzaté od ministerstva spravedlnosti (Odbor vnitřní ochrany)
Materials assumed from the Ministry of Justice (Internal Security Section)

K. Svazková agenda
K. Operative Files

I. Svazková agenda hlavní správy rozvědky
Foreign Intelligence Main Directorate – Operative Files

II. Fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – operativní svazky
Military Counter-intelligence Main Directorate – Operative Files

III. Fond Správa Sboru nápravné výchovy – Odbor vnitřní ochrany – svazky
Prison Corps Directorate – Internal Security Department – Operative Files

IV. Fond Správa sledování SNB – svazky
Surveillance Directorate of the SNB – Operative Files

V. Fond Správa zpravodajské techniky – svazky
Intelligence Equipment Directorate – Operative Files

VI. Fond Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády – operativní svazky
Intelligence Directorate of the General Headquarters of the Czechoslovak Army – Operative Files

VII. Fond Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic – operativní svazky
Intelligence Department of the Main Directorate of the Border Patrol and Border Security – Operative Files

VIII. Historický fond Státní bezpečnosti
Historical Collection of the StB

IX. Sbírka Ministerstvo národní bezpečnosti
‘Ministry of National Security’ Collection

X. Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí
Decrees of the Discarding Commission

XI. Sbírka Objektové svazky
Subject Files Group

XII. Sbírka Rehabilitační spisy
Rehabilitation Files Collection

XIII. Sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy
‘Investigation Directorate of the StB’ – Investigation Files

XIV. Sbírka starých svazků a dotazníků
Collection of Old Files and Questionnaires

XV. Sbírka Svazky kontrarozvědného rozpracování
Counterintelligence Files Group

XVI. Sbírka Svazky tajných spolupracovníků
Informer Files Group

XVII. Sbírka Taktické svazky
Tactical Files

XVIII. Sbírka Zvláštní agenturní svazky
Special Informer Files

XIX. Sbírka Zvláštní operativní svazky
Special Counterintelligence Files

XX. Sbírka Zvláštní vyšetřovací spisy
Special Investigation Files

L. Personální spisy příslušníků a zaměstnanců
L. Personal Files of Employees

I. Personální spisy ministerstva vnitra
Personal Files Created by the MoI

II. Personální spisy ministerstva obrany
Personal Files Created by the Ministry of Defence

III. Personální spisy ministerstva spravedlnosti-OVO
Personal Files Created by the Ministry of Justice (OVO – Internal Security Department)

M. Školství
M. Internal Education

I. Vysoká škola SNB
SNB High Educational Facility (‘University of the SNB’)

II. Ostatní vzdělávací instituce SNB a PS
Other educational institutions of the SNB

N. Sbírky
N. Other Collections

Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra
Materials acquired from the ‘Police Museum’

Rozkazy, věstníky, služební pomůcky
Collections of Orders, Bulletins and Instruction Books (RV)