Informace o GDPR v Archivu bezpečnostních složek

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Žádosti dle čl. 15 – 21 GDPR mohou být podávány, jen pokud se vztahují k subjektu údajů. Nelze vyžadovat údaje týkající se dalších osob nebo osob zesnulých. Žádosti o nahlížení do archiválií se i nadále řídí zákony č. 499/2004 Sb. (příp. 140/1996 Sb.) a vyhlášky č. 645/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s články 13 a 14 GDPR zveřejňuje Archiv bezpečnostních složek následující informace:

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
podle čl. 13 GDPR:

Čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR
Správce: Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, e-mail: sekretariat@abscr.cz, ID datové schránky: 6r3afce

Čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Monika Jurášová, CIA, Archiv bezpečnostních složek, Na Struze 3, 110 00 Praha 1, e-mail: poverenec@abscr.cz; ID datové schránky: 6r3afce, tel. 221 008 312

Čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR
Účely zpracování a právní základ pro zpracování – viz příloha

čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR
V archivu není prováděno zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR
Příjemce nebo kategorie příjemců – viz příloha

čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR
Archiv nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci

čl. 13 odst. 2 písm. a)
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz příloha. Doba, po kterou jsou dokumenty (a údaje na dokumentech uvedené) uloženy, vyplývá ze spisového a skartačního plánu archivu.

čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR
Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo požadovat po archivu, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se týkají tohoto subjektu údajů. Subjekt údajů má podle čl. 16 GDPR právo požadovat po archivu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz ale nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace. Výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR neprovádí v archivních souborech uložených v Archivu bezpečnostních složek. Subjekt údajů má právo na to, aby archiv omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování založeno na souhlasu, na smlouvě nebo automatizovaně. Podle čl. 21 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Nicméně archiv upozorňuje, že archiv spravuje údaje ve většině případů na základě zákonného zmocnění při výkonu veřejné moci a ve veřejném zájmu.

čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR
Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, může subjekt údajů souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mail:posta@uoou.cz , datová schránka: Datová schránka: qkbaa2n

čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR
Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem – viz příloha.

čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR
V archivu nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
podle čl. 14 GDPR

Archiv, s výjimkou přejímání dokumentů vybraných a evidovaných jako archiválie postupy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nezískává osobní údaje od třetích stran (osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů přímo správcem). Archiv neposkytuje informace subjektu údajů podle čl. 14 GDPR o osobních údajích subjektu údajů ve správě archivu, pokud nebyly získány od subjektu údajů a nacházejí se v archiváliích v souladu s čl. 14 odst. 5 písm. b) GDPR. Archivní soubory požívají výjimky z práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 písm. d) a další odchylky a záruky při zpracování osobních údajů dle čl. 89 GDPR.

Informace o provozování kamerového systému dle Čl. 6/1/c Nařízení

Pro účely oprávněných zájmů Archivu a třetích osob, monitorování a zpracování slouží pro zabezpečení ochrany majetkových práv při správě cizího majetku monitorovací kamerový systém; je nainstalován na všech pracovištích Archivu tj. Na Struze 3, Praha 1 (dále jen „Struha“), Branické náměstí 2, Praha 4 (dále jen „Braník“) a Kanice 176 (dále jen „Kanice“) z důvodu objektové bezpečnosti u vstupních dveří do objektu a v  Kanicích také v oblasti vnější hranice objektu. V badatelnách objektů Struha a Kanice je z důvodu ochrany archiválií před poškozením nebo odcizením instalován kamerový systém pokrývající celý prostor badatelen. Na tuto skutečnost jsou zaměstnanci Archivu, badatelé a další osoby vstupující a pohybující se v monitorovaných prostorech Archivu upozorněni viditelně umístěným nápisem ve znění: „PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM“.

GDPR příloha