Jak žádat o archiválie

A. Zajímá Vás nějaké historické téma?

Vážení badatelé,

nejprve Vám doporučujeme seznámit se s přehledem archivních fondů a sbírek, které jsou v Archivu bezpečnostních složek uloženy. Fondy jsou dle původců a věcné problematiky rozčleněny do čtrnácti základních skupin. Najdete zde stručný popis fondů včetně typů písemností, které obsahují, a u řady z nich si rovnou můžete zobrazit prozatímní inventáře. Inventáře jsou opatřeny jmennými, věcnými a místními rejstříky, které usnadňují orientaci. Přehled odkazuje i na to, u kterého archivního oddělení se daný fond fyzicky nachází – pokud tedy máte zájem si vyhledané signatury prostudovat, kontaktujte přímo:

Ve své žádosti uveďte, zda si přejete materiály prostudovat v badatelně v Praze – Na Struze, anebo v badatelně Kanice u Brna . Obecně platí, že v obou badatelnách je možno studovat materiály všech oddělení Archivu bezpečnostních složek. V případě potřeby – pokud sami k tématu nic vhodného nenajdete – konzultujte své požadavky přímo s příslušnými vedoucími oddělení Archivu bezpečnostních složek. Badatelé se mohou s dostatečným předstihem z důvodu prázdninových uzavírek badatelen domluvit s příslušnou badatelnou o zaslání archiválií ke studiu na jednu z otevřených badatelen.

B. Zajímáte se o konkrétní osobu resp. o svazkovou agendu komunistických bezpečnostních složek?

Nejprve si sami můžete zkusit vyhledat požadované informace podle Vám dostupných údajů ve vyhledávačích, které se nacházejí v části jmenné evidence, a poté požádejte e-mailem či jinou formou o nahlédnutí či zpřístupnění (viz níže). Upozorňujeme však, že výsledek vyhledávání je pouze orientační. Pokud neuspějete, anebo pokud nechcete sami vyhledávat potřebné informace, požádejte specializované pracoviště Archivu o zjištění, zda je svazek či spis k požadovanému subjektu (objekty i osoby) k dispozici, uveďte základní identifikační údaje (název objektu, svazku, u osob jméno, příjmení a datum narození) a využijte jednu z níže uvedených možností podání:

  1. e-mailem na adresu info@abscr.cz
  2. písemně na adresu: Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
  3. osobně v badatelně Na Struze (Praha) nebo v Kanicích
  4. osobně na podatelně Archivu bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1.

Žádost o zpřístupnění materiálů vzniklých činností bývalé STB na základě zákona č. 499/2004 Sb.

V případě žádosti o zjištění existence svazků či spisů bude v dostupných evidenčních systémech, případně dalších archivních pomůckách, převzatých Archivem bezpečnostních složek od ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti, zjištěno, zda byly k dané osobě vedeny agenturně-operativní svazky bývalých bezpečnostních složek (Státní bezpečnosti, Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA, odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy MS ČSR), vyšetřovací spisy, personální spisy (popř. další materiály) a odpovězeno na žádost. Archiválie budou připraveny k nahlédnutí v badatelně Na Struze, případně v badatelně Kanice. Zde je třeba zdůraznit, že výše zmiňované evidenční systémy neobsahují odkazy na veškeré archivní materiály uložené v Archivu bezpečnostních složek, ale převážně k tzv. svazkové agendě.

Vyšetřovací spisy bývalé Veřejné bezpečnosti se v těchto evidenčních systémech nenacházejí – pokud o ně máte zájem, je třeba se obrátit přímo na oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení), u něhož jsou uloženy. Informace ke konkrétním osobám se však nemusejí nacházet pouze ve svazcích, ale cenné poznatky často obsahuje tzv. spisový materiál jednotlivých útvarů státní bezpečnosti (plány práce, vyhodnocení činnosti, zprávy o rozpracování různých problematik, svodky atd.) Tyto písemnosti však nejsou dohledatelné v evidenčních systémech. V takovém případě doporučujeme se seznámit se strukturou archivních fondů Archivu a následně kontaktovat přímo konkrétní archivní oddělení. Mějte ovšem na paměti, že v tomto případě nebude pracovníkům oddělení stačit pouhé jméno a datum narození dané osoby, ale potřebují znát co nejvíce doplňujících údajů.