Knihovní řád knihovny Archivu bezpečnostních složek

Knihovní řád knihovny Archivu bezpečnostních složek (dále jen „archiv“), vydaný podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:

Článek 1.

Obecná ustanovení 1) Knihovna archivu (dále jen „knihovna“) je specializovanou knihovnou ve smyslu § 52 písmene k) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 2) Posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat jednak literární dokumenty sbírkové povahy, jednak dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců archivu, badatelů a další odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k rozvoji vědy a ke vzdělávání zaměstnanců archivu a občanů. 3) Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

  • Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláškou č. 645/2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
  • Zákonem č. 257/2001 Sb., knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
  • Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském
  • Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

4) Knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2.

Knihovní fond 1) Knihovní fond je specializovaný a je tvořen dokumenty, které se vztahují především k odbornému zaměření a činnosti archivu. Je dále doplňován podle tématického plánu a podle aktuálních potřeb archivu. 2) Knihy a časopisy z fondu knihovny se badatelům půjčují pouze prezenčně ke studiu ve veřejných badatelnách Archivu bezpečnostních složek (dále jen „badatelna“) na pracovištích:

  • a) Praha 3, Siwiecova 2;
  • b) Praha 1, Na Struze 3;
  • c) Brno-Kanice.

3) Z fondu specializovaná knihovna je možné půjčovat knihy a časopisy jednotlivým pracovníkům archivu a Ústavu pro studium totalitních režimů formou dlouhodobých výpůjček. Dlouhodobá výpůjčka trvá maximálně 3 kalendářní měsíce. Za stav vypůjčených knihovních jednotek pak odpovídá příslušný pracovník archivu. 4) Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fond chránit a nesmějí jej poškozovat.

Článek 3.

Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti 1) Uživatelem knihovny se stává osoba starší 15 let, a to po zaregistrování v knize návštěv a po vyplnění badatelského listu v badatelně, v souladu s článkem1, odstavcem 2 a 3, badatelského řádu archivu (dále jen „badatelský řád“). Badatelský list je také žádostí o studium materiálů knihovního fondu archivu. 2) Uživatelé knihovny jsou při využívání knihovního fondu povinni se řídit knihovním řádem archivu (dále jen „knihovní řád“), badatelským řádem a pokyny pracovníků badatelny. Musejí se podrobit všem kontrolním opatřením archivu. 3) Uživatelé knihovny mohou využívat knih a časopisů uložených v knihovním fondu archivu ke studiu, a to vždy v souvislosti s jejich studijním tématem a v jeho rozsahu, jak stanoví článek 7 badatelského řádu. 4) Povinnosti badatelů, které musí vykonat před vstupem do badatelny a následně v badatelně při studiu, jsou stanoveny článkem 1, v odstavcích 4 a 5 badatelského řádu. 5) Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo v badatelně. V případě obsazení všech míst ve studovně musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory archivu. 6) Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat všechna ustanovení knihovního a také badatelského řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.

Článek 4.

Výpůjční služby a další služby knihovny 1) Knihovna půjčuje ze svého fondu knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu, a to pouze do badatelny. Veškeré výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny. 2) Uživatel nemůže mít půjčeno najednou více než dva vázané svazky a více než tři volná čísla časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě. 3) Mimo prostory badatelny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na své pracoviště pouze odborní pracovníci Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů. Nesmějí je však vynášet z objektu a jsou povinni je na požádání pracovníků knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. 4) Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Pracovník badatelny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: např. z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií vyhotovených na žádost uživatelů knihovny jsou stanoveny v ceníku služeb poskytovaných Archivem bezpečnostních složek, který je přílohou badatelského řádu. 5) Ceník poskytovaných služeb je všem badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení 1) Knihovní řád je závazný pro všechny uživatele fondu knihovny bez rozdílu. Musí jej respektovat a řídit se jeho ustanoveními. 2) Poruší-li badatel některou ze základních povinností, které jsou uloženy badatelským řádem a knihovním řádem, může mu být další využívání knih a časopisů z knihovny Archivu bezpečnostních složek ke studiu odepřeno. PhDr. Ladislav Bukovszky ředitel Archivu bezpečnostních složek