PhDr. Miroslav Urbánek

profesní curriculum

 • od 9/2023 ředitel, Archiv bezpečnostních složek (ABS)
 • 3/2021-8/2023 Muzeum poměti XX. století, z.ú,, vedoucí kanceláře ředitele
 • 1/2021-3/2021 Muzeum poměti XX. století, z.ú,, oddělení historického vzdělávání, historik/archivář
 • 7/2020-12/2020 odborný rada/archivář Archiv bezpečnostních složek
 • 2019-6/2020 zástupce vedoucího oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Archivu bezpečnostních složek
 • 2015-2018 zástupce vedoucí oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů Archivu bezpečnostních složek
 • 2011-2015 vedoucí oddělení archivních fondů federálního Ministerstva vnitra
 • 2008-2011 statutární zástupce ředitele Archivu bezpečnostních složek
 • 2008-2020 Archiv bezpečnostních složek ČR
 • jeden z vedoucích členů týmu, který se podílel v letech 2007-2008 na vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek ČR
 • 2007-2008 zástupce ředitele odboru Archiv bezpečnostních složek MV
 • 2006-2007 zástupce vedoucího 2. oddělení, odbor Archiv bezpečnostních složek MV
 • 2006-2008 Ministerstvo vnitra ČR, odbor Archiv bezpečnostních složek MV
 • 2003-2006 Ministerstvo vnitra ČR, odbor archivní a spisové služby, odborný archivář
 • 2002-2003 Muzeum silnic a dálnic ČR, historik/archivář
 • 2000 Muzeum Vysočiny Jihlava, dokumentátor
 • 1997-1999 Ústav historie a muzeologie při Slezské univerzitě v Opavě, pomocná vědecká síla

dosažené vzdělání

 • 2010 složil státní rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na FF Univerzity Karlovy v Praze, obor české a československé dějiny (akademický titul PhDr.)
 • 2003 ukončil s vyznamenáním řádné studium na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor kulturně historická regionalistka (akademický titul Mgr.)
 • 2000 ukončil řádné studium na FPF Slezské univerzity v Opavě, obor historie a muzeologie (akademický titul Bc.)

badatelské zaměření

 • české a československé dějiny po roce 1945
 • dějiny represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost)
 • dějiny tělovýchovy a sportu v Československu se zaměřením na sokolské hnutí
 • dějiny spolků v oblasti Českomoravské vrchoviny

další odborná činnost

 • 2006-2014 člen sbírkotvorné a nákupní komise Městského muzea v Polné
 • 2014-dosud člen Muzejní rady Městského muzea Polná
 • 2014-dosud člen Poradního sboru ředitele pro sbírkotvornou činnost Městského muzea Polná
 • 1996-dosud člen Spolku polenského muzea v Polné, z. s., člen správního výboru 1996-2012, funkce: hospodář, archivář spolku
 • 2012-2015 vedoucí stálé pracovní skupiny pro evidenci Národního archivního dědictví v systému PEvA v Archivu bezpečnostních složek (správa evidence NAD v Archivu bezpečnostních složek, koordinace Generální inventury archivních souborů /GI 2012/ vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR
 • 2012-2020 člen stálé komise pro skartační řízení a předarchivní péči v Archivu bezpečnostních složek

členství v redakčních radách

 • 2008-2011, 2013-2020 předseda redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek
 • 2006-2007 člen redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek MV
 • 2003-2006 člen redakční rady Sborníku Archivu Ministerstva vnitra

 výběr z publikační činnosti

 • URBÁNEK, Miroslav: Počátky konců. Světové války v archivních dokumentech. Zpráva o výstavě (13. 5. – 21. 6. 2015, Jihlava). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 385–396.
 • URBÁNEK, Miroslav: Na 21. základně Taktického letectva v Čáslavi. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 339–344.
 • URBÁNEK, Miroslav – KOSTLÁN, Martin – ŠRŮTEK Michal: Spolupráce ABS s maďarským Historickým archivem 2008-2010. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek ČR, 2011, č. 9, s. 387-394.
 • URBÁNEK, Miroslav – PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Archiv bezpečnostních složek. (Bilance Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Archivu bezpečnostních složek). Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 122–126.
 • PAVLÍKOVÁ, Anna – URBÁNEK, Miroslav – ŽÁČEK Pavel: Praha objektivem tajné policie: Prague through the lens of the secret police. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, 287 s. ISBN 978-80-87211-11-3.
 • URBÁNEK, Miroslav: Medailony náčelníků Správy sledování Státní bezpečnosti (Profiles of Chiefs of the State Security Surveillance Directorate). Praha objektivem tajné policie (Prague Through the Lens of the Secret Police), ÚSTR, Praha 2008, s. 40–45, ISBN 978-80-87211-11-3.
 • URBÁNEK, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948-89: stručný nástin organizačního vývoje. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2005, č. 3, s. 173-232. Rés. angl. The Ministry of Interior Surveillance Bureau from 1948 to 1989. (A brief outline of its organizational development).
 • URBÁNEK, Miroslav: Zpráva o výstavě „140. výročí velkého požáru v Polné –Dobrovolní hasiči na Polensku“, pořádané polenskou pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava. Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2004, č. 14, s. 171-173.
 • URBÁNEK, Miroslav – VOMELOVÁ Marta: Malé ohlédnutí za Eliškou Škarkovou, roz. Rérychovou, muzejní, spolkovou a sokolskou pracovnicí. (100. výročí narození). Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2004, č. 14, s. 181-182.
 • URBÁNEK, Miroslav: Kapitoly z dějin sokolského hnutí v Polné na Českomoravské vrchovině: Tělocvičná jednota Sokol Polná v letech 1869-1949. Polná: Město Polná, 2003, 139 s., příl. ISBN 80-239-0692-5. Rec.: Kunzfeldová Jaroslava, Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských, č. 14, 2004, s. 189–190.
 • URBÁNEK, Miroslav: Život a dílo MUDr. Karla Tureckého: Portrét lékaře a vlastivědného pracovníka v Polné. Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2002-2004, č. 13 a 14, s. 173-193; 99-118. Rés. něm. Das Leben und Werk Karel Tureckýs. Portrait des Arztes und Heimatkundlers aus Polná (Teil I. und II.).
 • URBÁNEK, Miroslav: Sokolský a muzejní pracovník v Polné učitel Václav Škarka: Vzpomínka k 60. výročí úmrtí. Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2002, č. 13, s. 262-264.
 • URBÁNEK, Miroslav: MUDr. Karel Turecký – spolkový pracovník, muzejník a regionální historik v Polné na Českomoravské vrchovině. Vlastivědný věstník moravský. 2001, roč. LIII, č. 2, s. 181–184. Rés. něm. s. 184. MUDr. Karel Turecký – tätig im Vereins- und Muscumsesen und regionale Historiker in Polná im Mährisch-böhmischen Höhenzug.
 • URBÁNEK, Miroslav – VOMELOVÁ, Marta. Polenské nakladatelství „Linda“: Jan Prchal a jeho činnost v letech 1998-1999. Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2000, č. 12, s. 297-298.
 • URBÁNEK, Miroslav: Za prof. Květou Rérychovou. Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských. 2000, č. 12, s. 329-331.
 • URBÁNEK, Miroslav: Kulturně-historický a vlastivědný sborník Polensko, vydávaný v letech 1938-1941 Spolkem městského muzea v Polné a jeho přínos polenské kultuře a vlastivědnému bádání. Kulturněhistorický a vlastivědný sborník. Polná: Klub za historickou Polnou, 2000, roč. 9, č. 4, s. 1-7.