Informace k evidenčním záznamům z pozůstalosti po I. správě SNB zveřejňovaným podle § 7 zákona č . 107/2002 Sb.

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR.

Evidenční záznamy z pozůstalosti po I. správě SNB, které Ministerstvo vnitra zveřejnilo ve smyslu § 7 zákona č . 107/2002 Sb., zahrnují ve dvou seznamech základní informace jednak o objektových svazcích I. správy SNB vedených k českému exilu „Seznam objektových svazků vedených I. správou SNB k českému exilu“), jednak o svazcích českých osob evidovaných jako spolupracovníci I. správy SNB („Seznam osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“).

Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem č . 107/2002 Sb., nezveřejnilo žádné informace o cizincích, cizích osobách vedených jako spolupracovníci I. správy SNB ani o objektových svazcích se vztahem k cizincům nebo cizím institucím. Důvodem byla důsledná ochrana osobních údajů, citlivých údajů a soukromí cizích státních příslušníků a cizích institucí. V případě, že se v písemnostech určených ke zpřístupnění nacházejí informace o cizincích nebo cizích institucích, jsou tyto informace před zpřístupněním z textu vyjímány. Oba zveřejňované seznamy přinášejí řadu administrativních údajů, jejichž výčet je odlišný:

Číslo svazku (společný údaj) – Všechny svazky z pozůstalosti po I. správě SNB nesou standardní pětimístný číselný kód, přičemž první číslo označuje kategorii svazku (řád) a zbývající čtyři označují jeho pořadí (jak byly svazky zakládány a evidovány v příslušném registru svazků). V případě „Seznamu objektových svazků vedených I. správou SNB k českému exilu“ přicházejí v úvahu svazky řádu I (operativní svazky objektové) a VIII (svazky operativní korespondence, styk s rezidenturami v zahraničí), v případě „Seznamu osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“ svazky řádu II (operativní svazky objektové – zbytkové materiály ze zrušených svazků, materiály trvalé hodnoty „MTH“, archiv), IV (agenturní svazky tajných spolupracovníků „TS“) a VII (svazky na propůjčené byty „PB“). Standardní pětimístné číslo svazku je k dispozici ve všech případech. Pokud je však materiál uložen ve svazku řádu II, jedná se již o jeho druhotné uložení, většinou v podobě fragmentu.

Datum evidence (společný údaj) – Jedná se o datum založení svazku pod daným číslem. V naprosté většině případů datum evidence respektuje řádnou chronologii svazku (třebaže v letech 1965/66 došlo k přečíslování svazkové agendy I. správy SNB). Pouze v případě svazků založených před roky 1954/55, byl nový pětimístný číselný kód přidělován v roce 1966 s chronologickou diskontinuitou.

Název svazku (společný údaj) – V případě „Seznamu objektových svazků vedených I. správou SNB k českému exilu“ se jedná pouze o název daného svazku, v případě „Seznamu osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“ se jedná zároveň o krycí jméno daného spolupracovníka.

Příjmení a jméno / Datum narození (pouze „Seznam osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“) – Jedno příjmení a jméno včetně dalších dat tvoří vždy jednu samostatnou položku. Pokud má daná osoba více jmen, jsou tyto údaje uvedeny v závorce. Dobové záznamy o datu narození byly porovnány s informačním systémem evidence obyvatelstva. Chybné údaje byly korigovány.

Kategorie spolupráce (pouze „Seznam osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“) – Zatímco v raném období využívala I. správa SNB standardní kategorizaci tajných spolupracovníků známou i z jiných složek Státní bezpečnosti (agent, rezident, informátor), přechází v polovině 60. let 20. století na individuální kategorizaci svých tajných spolupracovníků „TS“. Nová kategorizace spolupráce s rozvědkou zůstala bez podstatnějších změn zachována až do zániku I. správy SNB:

  • agent „A“ (kategorie přidělovaná v drtivé většině cizím státním příslušníkům),
  • důvěrný styk „DS“,
  • ideový spolupracovník „IS“ (nejběžnější kategorie přidělovaná čs. občanům),
  • důvěrník „D“ (není totožný se stejnojmennou kategorií spolupráce, kterou používaly jiné složky Státní bezpečnosti),
  • propůjčený byt „PB“ (ve smyslu držitel propůjčeného bytu),
  • krycí adresa „KA“ (ve smyslu držitel krycí adresy).

S ohledem na úmysl zákonodárce řešit otázku zpřístupňování svazků z pozůstalosti po Státní bezpečnosti komplexně včetně agendy rozvědky, je za osobu evidovanou jako spolupracovník bezpečnostní složky považována vedle osob uvedených v § 3 písm. i) také osoba, k níž je v osobním svazku nebo ve svazku s osobními údaji založena písemnost obsahující závazek této osoby spolupracovat se Státní bezpečností.

Příslušný odbor (společný údaj) – Doplňkový údaj z dochované evidence I. správy SNB o odboru, který svazek založil a vedl. V řadě případů není k dispozici. Podoba i logika číselných kódů se během existence I. správy SNB ně kolikrát podstatným způsobem měnila.

Datum uložení do archivu (společný údaj) – Doplňkový údaj z dochované evidence I. správy SNB o uzavření a archivaci daného svazku. V řadě případů není k dispozici.

Archivní číslo (společný údaj) – Doplňkový údaj z dochované evidence I. správy SNB – protějšek k číslu svazku. Archivní číslo provází svazek v jeho archivované podobě. V řadě případů není k dispozici.

Stav (společný údaj) – Informace o stavu dochování daného svazku. V případě „Seznamu objektových svazků vedených I. správou SNB k č eskému exilu“ se jedná o informaci, zda se svazek dochoval (minimálně v podobě fragmentu), byl převeden do působnosti jiných složek Státní bezpečnosti nebo byl kompletně zničen a případně kdy. V případě „Seznamu osob vedených jako spolupracovníci na I. správě SNB“ se jedná pouze o informaci (pokud existuje), k jakému datu byla zničena listinná podoba daného svazku. Všechny svazky ze „Seznamu spolupracovníků vedených na I. správě SNB“ jsou však k dispozici minimálně v podobě reprezentativního fragmentu.