Vyhledávání v archivních pomůckách

UPOZORNĚNÍ: Ve vyhledávači jsou pouze tyto údaje - jméno, příjmení, datum narození -, které nevedou k úplné identifikaci osoby. Údaje, které by identifikaci mohly učinit zcela spolehlivou, byly znečitelněny. Vzhledem k uvedenému může docházet k situacím, že na základě zveřejněných údajů (jméno, příjmení, datum narození) bude při shodě těchto údajů ztotožněna i osoba, která jako spolupracovník bývalou Státní bezpečností evidována nebyla. Za tyto situace Archiv odpovědnost nenese.

Beru na vědomí


Kategorie operativních spisů Státní bezpečnosti důvěrník (D), kandidát tajné spolupráce (KTS), kandidát agenta (KA) či kandidát informátora (KI) nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).


Registrační a archivní protokoly bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek na základě analýzy delimitovaných evidenčních a archivních pomůcek přistoupil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů k revizi zveřejněných podkladů a zjištěné nedostatky vyřešil zveřejněním jejich podstatné části – registračních a archivních protokolů agenturně-operativních svazků a spisů rozvědných, kontrarozvědných i vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, včetně správ, odborů a oddělení Vojenské kontrarozvědky, Zpravodajské správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic i Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA. Prozatím nejsou v úplnosti validovány a zveřejněny evidenční a archivní pomůcky vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, útvarů Veřejné bezpečnosti, odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti ČSR či jeho předchůdců.

Kategorizace svazků a spisů vychází z příslušných směrnic Státní bezpečnosti, včetně Hlavní správy rozvědky a Veřejné bezpečnosti. Orientaci ve svazkové agendě Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA umožní agenturní terminologie ZS/GŠ.

Hlavní správa rozvědky SNB (I. správa) a její předchůdci:

Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa) a její předchůdci:

Regionální útvary Státní bezpečnosti krajských správ SNB:

Správa Státní bezpečnosti Praha (01)
Správa Státní bezpečnosti České Budějovice (02)
Správa Státní bezpečnosti Plzeň (03)
Správa Státní bezpečnosti Ústí nad Labem (04)
Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové (05)
Správa Státní bezpečnosti Brno (06)
Správa Státní bezpečnosti Ostrava (07)
Správa Státní bezpečnosti Bratislava (08)
Správa Státní bezpečnosti Banská Bystrica (09)
Správa Státní bezpečnosti Košice (10)

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa):

Vyšetrovaci spisy

Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA