Informace k vyhledávání v registračních a archivních protokolech

Vážení badatelé,

vyhledavač v přepisech registračních a archivních protokolů bývalých bezpečnostních složek komunistického režimu Vám umožňuje dle zadaných kritérií dohledat, zda byly komunistickými bezpečnostními složkami k osobám vedeny operativní svazky, popř. vyšetřovací spisy a podívat se na originální záznamy v dochovaných protokolech. V registračních a archivních protokolech, které na našich stránkách zveřejňujeme, jsou evidovány osoby, k nimž byly zavedeny svazky a spisy všech možných kategorií (svazky tajných spolupracovníků, signální svazky, svazky prověřovaných osob, nepřátelských osob atd.). Protokoly obsahují jména všech osob, které považovala StB za natolik důležité, aby k nim dle platných směrnic založila spis nebo svazek. Šlo jak o spolupracovníky, tak o osoby režimem pronásledované a vyšetřované nebo prostě ty osoby, k nimž bylo potřeba nejprve shromáždit poznatky. A protože úkolem archivu, který mu ukládá zákon č. 181/2007 Sb., je mj. zpřístupňovat a zveřejňovat „dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě“, činíme tak mj. právě zveřejněním těchto archiválií, které v minulosti sloužily bezpečnostním složkám jako evidenční pomůcky. Protokoly totiž – prostřednictvím vyhledavače, který funguje jako jmenný rejstřík – poskytnou zájemci prvotní informaci o tom, zda se o osobu, která je předmětem jeho studia, zajímala StB, příp. zda je naděje, že se archiválie k této osobě dochovaly. Archiv ovšem výslovně upozorňuje, že se jedná pouze o orientační údaj – jednak má archiv k dispozici mnohem více evidenčních systémů, než je ten na našich webových stránkách, jednak leckdy z dohledané informace žadatel nezjistí, zda se daná archiválie dochovala, či nikoliv, a konečně informace k dané osobě sice nevyplynou z evidenčních systémů, ale mohou být součástí archiválií z tzv. spisových fondů (tedy plánů práce a jejich vyhodnocení, zpráv z kontrol apod.). Pro osoby evidované v protokolech ve správě Ústavu pamäti národa v Bratislavě lze použít odkaz na  evidenční podklady krajských správ Státní bezpečnosti v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích, včetně jejich předchůdců z období 1954 až 1990.

Zároveň Vás upozorňujeme, že vyhledavač je pouze pomůckou, která slouží pro prvotní orientaci. Nemusíte v nich tedy najít vše, co má Archiv bezpečnostních složek k dané osobě, popř. jinému subjektu k dispozici. Pokud chcete informaci kompletní, postupujte podle návodu uvedeného v části Jak žádat o archiválie. Nalezený záznam také automaticky neznamená, že archivní materiál k dané osobě fyzicky existuje a je uložen v Archivu bezpečnostních složek. Řada svazků či spisů byla před rokem 1990 fyzicky zničena a menší množství z nich je v utajovaném režimu stále v držení zpravodajských služeb České republiky.

UPOZORNĚNÍ: ve vyhledavači nelze dohledat přes 800 evidenčních záznamů (jméno, příjmení, datum narození), vztahujících se k občanům České republiky, které byly na základě pravomocných soudních rozsudků o tzv. neoprávněnosti evidence v materiálech Státní bezpečnosti vymazány z informačního systému. Z důvodu ochrany archivních materiálů, vyplývající z ust. §  5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů, nedochází k výmazu osobních jmen v originálech archiválií či dokumentů.