Popis fondů

Fondy krajských správ Sboru národní bezpečnosti a jejich předchůdců zahrnují archivní materiály z let 1945 (s priory od r. 1918) až 1991. Po vzniku krajského zřízení začala od r. 1949 pro území nových krajů fungovat Krajská velitelství NB, která převzala v příslušných místech celou agendu bývalých Oblastních velitelství SNB, v Praze a Brně i část úkolů zrušených Zemských velitelství SNB (zbytek přešel na MV). Od ledna 1949 byla provedena také nová organizace okresů, které byly přizpůsobeny novým krajským hranicím. Zde se o národní (resp. veřejnou) bezpečnost starala Okresní velitelství NB. V roce 1951 pak byly zrušeny stanice SNB (nejnižší článek bezpečnostního aparátu) a nahrazeny systémem okrskové služby. Protože od r. 1945 byly úkoly národní bezpečnosti plněny v rámci bezpečnostních referátů národních výborů (kromě místních NV), obsahují fondy krajských správ také velmi torzovité dokumenty bezpečnostních referátů, zejména krajských národních výborů. V roce 1952 byla KV NB přejmenována na Krajské správy VB. K 1. lednu 1954 pak byly nově vybudovány KS MV, v jejichž rámci začaly fungovat obě bezpečnostní složky – pro veřejnou bezpečnost správy VB, pro státní bezpečnost správy StB. Podobně byly organizovány i okresy – okresní oddělení MV a pro veřejnou bezpečnost oddělení VB. V roce 1964 byl systém okrskových zmocněnců nahrazen sítí obvodních oddělení VB spadajících pod přímé řízení oddělení VB (okres). V r. 1966 byly KS MV přejmenovány na Krajské správy SNB, na okresech vznikly Okresní správy SNB až v r. 1977. Tato organizace fungovala až do listopadu 1990, kdy v krajích zůstaly Správy VB s podřízenými OS VB. Fondy KS SNB zahrnují i materiály vyšetřovacích útvarů, které byly po zániku kriminálních ústředen prakticky součástmi jednotlivých regionálních útvarů (procesně však byly od r. 1964 samostatné). Vzhledem k tomu, že pravidla pro archivování dokumentů útvarů SNB byla upřesněna až v 60. letech, liší se v jednotlivých útvarech jejich povaha i datace. Časem se však výběr archiválií díky existenci skartačního řádu a rejstříku ustálil. Ve fondech Krajských správ SNB se vyskytují i archiválie starší roku 1945. Jedná se většinou o památníky velitelství stanic SNB, dříve četnických stanic, popř. protokoly o přehlídkách z četnických stanic. Fondy obsahují vybrané písemnosti např. zápisy z porad náčelníků, štáby náčelníka, výroční zprávy, plány práce, předávací protokoly, různá hlášení, denní zprávy, přehledy operativní činnosti, organizační záležitosti, reorganizace útvarů, rozbory, plány bezpečnostních a mimořádně bezpečnostních akcí a opatření, vyhodnocení úkolů, protokoly z prověrek, plány vzdělávacího procesu u příslušníků SNB, seznamy držitelů odevzdaných zbraní, agendu dopravních inspektorátů – knihy nehod, statistiky a d., z vyšetřovacích útvarů jsou zde uloženy kopie vyšetřovacích spisů; z úředních knih jsou ve fondech protokoly událostí, staniční služební knihy, knihy služeb, památníky velitelství stanic SNB a z registraturních pomůcek jsou to hlavně jednací protokoly, deníky vyšetřovacích spisů, protokoly o zkouškách řidičů, evidenční knihy vydaných řidičských průkazů, protokoly stížností, knihy vazeb.