Popis fondů

Fondy správ Státní bezpečnosti na krajských správách SNB a oddělení StB na okresech, označené signaturou B, a krajských a okresních útvarů pasů a víz, označené signaturou D. Inventáře označené signaturou B jsou sdružené. Obsahují vždy fond S-StB v kraji (dříve KS MV) a fondy příslušných oddělení a vysunutých skupin StB na okresech. Za základ byla přitom vzata územní reforma z r. 1960, proto je těchto inventářů sedm. I. díly inventářů zahrnují starší období (do 60. let) a písemnosti se týkají zejména fašistických a nacistických stran a organizací (NSDAP, SD, Vlajky, HJ apod.), Gestapa a jeho konfidentů, odboje, prošetřování osob a partyzánských skupin, politických stran, církve, cizinců, protistátní činnosti, mládeže, ohlasů obyvatelstva k různým událostem, příslušníkům UPA, přechodů hranic, ohlasů obyvatelstva k různým událostem, odsunu Němců, najdeme zde např. také různé fotografie, listy branců Wehrmachtu nebo opisy rozsudků osob potrestaných MLS. Fondy útvarů existujících do r. 1960 jsou většinou samostatné (tzn. nebyly začleněny do fondu těch útvarů, které přebraly jejich úkoly – máme např. jak fond KS MV Plzeň, tak fond KS MV Karlovy Vary. Stejně tak je tomu u okresů.) V některých krajích a okresech působily útvary specifické – např. Správa MV Jáchymov – nebo odbory železniční dopravy. Kromě toho se v inventáři dané krajské správy nacházejí také útvary pasů a víz v kraji i na okresech (označené signaturou D), popř. rovněž oddělení pasové kontroly. Jejich číselné označení je stejné jako u fondů se signaturou B (tj. 1 – Praha a Středočeský kraj, 2 – České Budějovice atd.) Ve fondech útvarů pasů a víz jsou uloženy zprávy o činnosti, statistické rozbory emigrace, protokoly cestovních dokladů apod. Jeden přírůstek, obsahující materiály útvarů pasů a víz + OPK, nebyl zatím rozdělen podle územní provenience – zaujímá 21,6 bm. Na I. díly inventářů navazují druhé díly (se dvěma výjimkami – II. díl inventáře S-StB Brno se bude zpracovávat a u S-StB Ostrava existuje již III. díl), které obsahují dokumenty ze 60. a 70. let (někdy ještě z počátku 80. let). Jedná se zejména o plány práce jednotlivých součástí + jejich vyhodnocení, porady včetně zpráv k jednotlivým bodům, zprávy ke státobezpečnostní situaci obecně nebo v souvislosti s nějakou událostí (volbami, sjezdem, výročím února 1948, srpna 1968 apod.), rozbory k jednotlivým problematikám (např. k pravicově-oportunistickým silám, mládeži, chartistům), poznatky ke konkrétním osobám, informace k různým akcím, k agentuře, k emigraci apod., písemnosti k vnitřní organizaci a administrativě jednotlivých součástí, prověrky provedené na útvarech aj.. Materiály z 80. let se nacházejí v přírůstcích (s výjimkou útvarů S-StB Praha – ty jsou uloženy v bezpečnostním archivu Praha). Jde převážně o písemnosti, které neprošly skartačním řízením (nepočítáme-li likvidaci řady stěžejních dokumentů, zejména týkajících se boje s vnitřním protivníkem, v prosinci 1989) a zůstaly na jednotlivých součástech ve skříních a trezorech. Do archivu se tak dostaly materiály, které sice nemají trvalou vypovídací hodnotu a budou jednou vyřazeny, ale v současnosti mohou pomoci při objasňování některých konkrétních kauz. Obecně lze říci, že výše uvedené materiály pocházejí z let 1945–1990, ale existují i mnohem starší přesahy. Nezpracovány zůstávají materiály novější – konec 70. let a 80. léta. Ty byly přebírány od útvarů Bezpečnostní informační služby v průběhu 90. let.