Popis fondů

Značnou část těchto fondů tvoří písemnosti, které byly po skončení 2. světové války kořistnými materiály. Byly zabaveny významným osobám, organizacím i politickým stranám nebo byly do Československa předány. Rozmanitost těchto fondů je značná. Jsou v nich obsaženy části písemné agendy a kartotéky organizací jako byla např. Vlajka a Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, NSDAP, Freikorps, ale také část dochovaných německých soudů v říši, které soudily za války protektorátní příslušníky, nebo písemnosti židovských organizací. Další část fondů Studijního ústavu představují písemnosti vzniklé z činnosti čs. bezpečnostních a zpravodajských složek po roce 1945. Tyto cenné materiály dokumentují historii a organizační vývoj čs. bezpečnostních složek a Ministerstva vnitra zejména po roce 1948 a v 50. letech 20. století. K fondům Studijního ústavu byla zpracována rozsáhlá jmenná evidence, která sloužila k operativnímu vyhledávání informací k osobám, ale jako pomůcka je využívána dodnes. Na písemnosti Studijního ústavu navazují organicky vzniklé fondy centrálních úřadů unitárního a federálního Ministerstva vnitra, Státní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti. Mezi nejzajímavější fondy patří:

 • Veřejná osvětová služba (značka fondu 44) – Písemnosti vzniklé činností VOS za II. světové války. Působila při Ministerstvu vnitra, osvěty, protektorátní vlády v letech 1940 –1945. Fond obsahuje rovněž spisy vzniklé prošetřováním funkcionářů VOS v roce 1946.;
 • Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu (značka fondu 107) – Písemnosti vzniklé z činnosti SS v Protektorátu Čechy a Morava a v zemích okupovaných německou armádou z let 1938 – 1945. Větší část písemností tvoří korespondence SS útvarů v západním pohraničí – Cheb, Aš, Karlovy Vary, apod., dotazníky s fotografiemi a osobní svazky příslušníků SS. Další písemné materiály obsahují především poznatky o dislokaci, směrnice a korespondenci útvarů SS.;
 • Různé německé bezpečnostní složky (značka fondu 135) – Soubor písemností vzniklých z činnosti různých německých bezpečnostních složek působících na území Protektorátu a Slovenské republiky z doby II. světové války. Obsahuje zejména řadu organizačních materiálů, seznamy příslušníků Gestapa, SS a SD, atd.;
 • Zemský odbor bezpečnosti Praha (značka fondu 300) – Písemnosti vzniklé z činnosti ZOB při ZNV Praha. Obsahují výpovědi a šetření k osobám působícím v kolaborantských, fašistických, nacistických a německých organizacích (jde o členy Vlajky, České ligy proti bolševizmu, NOF, Freikorps, Hitlerjugend, SA, apod.) Dále jde o zprávy o činnosti a organizaci německých zpravodajských složek Gestapa, SD a Abwehru – seznamy zaměstnanců, agentů a konfidentů. Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů.;
 • Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV (značka fondu 301) – V písemnostech jsou obsaženy vyšetřovací spisy k německým vedoucím představitelům v Protektorátu, vyšetřovací materiály k členům protektorátní vlády. Dále zde jsou písemnosti obsahující poznatky o činnosti německých politických stran a organizací NSDAP, SA, SS, Freikorps, SdP, Wehrwolf na území Protektorátu. Další písemnosti vypovídají o činnosti Gestapa, SD a Abwehru; o činnosti českých fašistických nebo proněmeckých organizací jako Vlajka, kuratorium, NOF, VOS, Český svaz válečníků, atd.;
 • Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (značka fondu 304) – Písemný materiál k tzv. “vyakčněným” příslušníkům SNB, šetření k osobám stíhaným podle retribučních dekretů, poznatky o činnosti organizací jako Vlajka, NOF a Kuratorium. Výsledky šetření činnosti Gestapa, SD, Abwehru, jejich agentů a konfidentů. Písemnosti o opatřeních proti Němcům, prošetřování žádostí o udělení čs. státního občanství a národní spolehlivosti. Spisy o odbojové činnosti odbojových a partyzánských skupin. Šetření osob pro ilegální přechod hranic, zprávy o poměrech v pohraničí a o akcích proti příslušníkům Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Zpravodajské zprávy, denní zprávy, hlášení.;
 • Ústředna Státní bezpečnosti (značka fondu 305) – Materiál různorodého charakteru, především hlášení a šetření k činnosti bývalých členů a funkcionářů nacistických a kolaborantských organizací (např. NSDAP, Freikorps, Wehrwolf, Hitlerjugend, Kuratorium, Vlajka). Prověřování národní a státní spolehlivosti veřejných a státních zaměstnanců. Pátrání, hlášení a protokolární výpovědi osob zadržených při ilegálním přechodu státních hranic. Zprávy a šetření o činnosti odbojových a partyzánských skupin. Zprávy o činnosti různých spolků v ČSR, jejich charakteristika, politické zaměření a poznatky k funkcionářům a členům, např. Rotary Club, Svaz přátel demokratických států, Svaz přátel USA, spiritisté, zednáři, židovské a sionistické spolky aj.;
 • Banderovci (značka fondu 307) – Písemnosti z činnosti útvarů SNB nasazených v letech 1947–1948 proti ozbrojeným oddílům UPA, které přecházely z Polska přes území ČSR na Západ. Zachovány jsou směrnice, zpravodajská hlášení, dálnopisy, hlášení stanic SNB o činnosti tzv. banderovců, osobní svazky a výslechové protokoly zajištěných Ukrajinců atd.;
 • Velitelství Státní bezpečnosti (značka fondu 310) – Písemnosti sekretariátu Velitelství StB a později HS StB. Fond tvoří materiály s údaji o organizaci, vývoji a působení MV, MNB, ZOB, VS StB, jednotlivých KV StB, Poverenictva vnitra, spisy kolegia, výnosy, směrnice a rozkazy. Další písemnosti se týkají jednotlivých sektorů Velitelství StB stavy. Písemnosti k organizaci Sboru vězeňské stráže, útvarů SNB Dále šetření, ustanovky, protokoly výpovědí, atd. Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů.;
 • Zemský odbor bezpečnosti II. (značka fondu 315) – Písemnosti z činnosti Zemského odboru bezpečnosti II v Praze a činností vyšetřujících komisí národních výborů na území Čech a Moravy. Jednu část materiálů tvoří osobní svazky a spisy k osobám, které byly prověřovány ZOB II a vyšetřovacími komisemi pro obvinění proti národní cti v době německé okupace. Druhou část tvoří písemnosti, převážně korespondence a seznamy členů Vlajky, NOF, Českého svazu pro spolupráci s Němci, VOS, České ligy proti bolševismu atp.;
 • Vytříděné spisy sekretariátu MV (značka fondu 319) – Písemnosti sekretariátu Ministerstva vnitra a stížnostního oddělení z let 1945 – 1960. Šetření k osobám prováděné na základě dožádání různých institucí, soudů, prokuratur. Zprávy o předání osob cizí státní příslušnosti, přiznání státního občanství, ilegálních přechodech a návratech do ciziny. Žádosti a návrhy osob o udělení milosti prezidenta republiky, žádosti o vystěhování z ČSR a příslušná šetření, atp.;
 • Kabinet StB materiálů (značka fondu 323) – Fond vznikl na základě RMV č. 3/61, měl soustřeďovat vyhodnocené materiály ukončených státobezpečnostních případů, doložených příslušnou dokumentací. Získané materiály byly využívány pro školní účely, později byly uloženy do Studijního ústavu. Jedná se o dokumenty, studie, zprávy a brožury k těmto tématům: trockismus, církev – Vatikán, sionismus, HSLS, fašistické hnutí, Volyňští Češi, zprávy a studie o americké a britské zpravodajské službě, protokolární výpovědi zajištěných agentů atd.;
 • Stíhání nacistických válečných zločinců (značka fondu 325) – Podklady soustředěné pracovníky dokumentace a vyšetřování Správy vyšetřování StB k problematice stíhání nacistických válečných zločinců od roku 1962. Zahrnuje fotokopie dokumentů z různých archivů a spisy vzniklé k operativní a vyšetřovací činnosti.;
 • Židovské organizace (značka fondu 425) – Písemnosti vzniklé činností různých židovských a sionistických organizací působících na území ČSR. Jedná se o materiály, které byly zabavené Židovské náboženské obci, Ústřednímu svazu sionistů v Praze. Korespondence a zápisy ze schůzí Rady židovských náboženských obcí v Praze, oběžníky, seznamy členů, stanovy apod. Písemný materiál o organizování a provádění vojenského a leteckého výcviku HAGANA na našem území.;
 • Odbor politického zpravodajství MV (značka fondu 2 M) – Sbírka dokumentů politického zpravodajství MV. Shromážděné písemnosti obsahují mj. doklady o pátrání po osobách, prověřování různých udání, prověřování osob, (včetně kolaborantů, nacistů, apod.);
 • Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (značka fondu Z) – Ve fondu Z jsou uloženy tzv. mapy zpráv, vypracované Studijním ústavem MV. Mapy zpráv jsou zpracovány vždy k jednotlivým osobám, skupinám osob nebo k různým organizacím či institucím, které byly předmětem zájmu StB. Časový rozsah: Tématické okruhy zpracovávané v 60. a 70. letech 20. století – z materiálů Studijního ústavu MV a dalších archivů;
 • Různé bezpečnostní spisy ze Slovenska po roce 1945 [značka fondu 215 (S/2)] – Fond obsahuje zprávy o odbojové činnosti, o průběhu SNP, o činnosti židovských a sionistických organizací, o HSLS, HG a Demokratické straně na Slovensku.