Evidenční záznamy kontrarozvědných a rozvědných útvarů StB – Úvod

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR. Tento seznam byl původně vydán Ministerstvem vnitra ČR na základě ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony /dále jen “zákon”/. S ohledem na charakter a rozdílnost registrů a evidencí, sloužících jako podklad k vydání seznamu, byl zvolen postup sestavení několika vzájemně souvisejících částí, dávajících přehlednější informaci o jednotlivých svazcích a jejich pohybu. První část tvoří seznam svazků osob evidovaných jako spolupracovníci bývalé StB v tzv. “registračních protokolech”, kde je zachycen vznik svazku (datum registrace, kdo nebo co bylo předmětem zájmu, na kterém útvaru byl zaregistrován), pohyb svazku (předání na jiný útvar případně převedení na jiný druh svazku) a jeho ukončení (předání do archivu či zrušení nebo zničení). Druhou částí je seznam objektových svazků vedených opět v “registračních protokolech” s obdobným významem informací jako v části první. Třetí částí je seznam osob evidovaných jako spolupracovníci bývalé StB v tzv. “archivních protokolech”, kde jsou informace jak bylo se svazkem nakládáno v archivu (kdy byl uložen, pod jakým archivním číslem, koho nebo čeho se svazek týká, zda byl přiřazen k jinému spisu, zda byl obnoven, tedy zda se pokračovalo ve využívání informací v něm nebo osoby o níž je veden, či zda byl skartován /zničen/). Čtvrtou částí je seznam objektových svazků vedených v “archivních protokolech” opět s obdobným významem informací jako v části třetí. Pátá část je seznam osob a objektů evidovaných jako spolupracovníci na bývalé I. správě SNB /rozvědce/. Evidence této správy byla vedena odlišným způsobem než u ostatních útvarů, z jejichž evidenčních pomůcek vycházejí seznamy předchozích částí, viz přiložená informace odpovídající ustanovení § 7 odst. 1 zákona. Šestou částí je seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech I. správy SNB /rozvědky/ a má vypovídající hodnotu obdobnou jako seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech uvedených v části 2. Sedmou částí je seznam již zveřejněných personálních spisů bývalých příslušníků StB podle 4 odst. 1 písm. b/ bod 2 zákona, který bude dále průběžně doplňován ve smyslu § 7 odst. 3 zákona. Protože informací v registračních protokolech bývá k jednotlivým záznamům velké množství, bylo nutné přikročit k využití systému tzv. číselníků (útvar), zkratek (druh svazku) a poznámek, aby mohly být údaje seřazeny v jednom řádku. V opačném případě by bylo nutné zvolit minimální velikost písma a vlastní text by byl zcela nepřehledný. Dalšími částmi jsou proto přílohy vysvětlující význam použitých kódů, zkratek a poznámek. Práce s nimi je jednoduchá a neměla by činit větší obtíže. Jejich součástí je i zveřejnění vyjádření některých osob k faktu jejich registrace, k čemuž mají oprávnění dle ustanovení odst.2 § 10a zákona. Seznam je průběžně aktualizován.