17. brigáda Vnitřní stráže Brno

Pomůcka – manipulační seznam II. typu – popisuje archivní soubor o délce 3,72 běžných metrů z let 1954 až 1963. 17. brigáda Vnitřní stráže střežila svými podřízenými jednotkami např. důležité podniky se zbrojní výrobou, vysílače nebo sklady na Moravě. Ač brigáda působila v největším moravském městě a podřízené jednotky měla v řadě lokalit, po dobu její existence nebylo pro veřejnost možné se s utajovaným názvem útvaru setkat. V běžné komunikaci se tehdy užívalo krycího označení PS–útvar (nebo VS-útvar) 6409 Brno.

Archiválie popsané položkami manipulačního seznamu jsou uloženy ve 31 krabicích, včetně 18 úředních knih, 64 podacích protokolů a dvou fotoalb. Ve fondu naleznou badatelé mj. různé druhy rozkazů, zprávy o činnosti útvaru nebo písemnosti o tzv. mimořádných událostech, jako byla zranění, porušení předpisů atd. Kupodivu informace o střežených objektech příliš rozsáhlé nejsou. Součástí fondu jsou také materiály z činnosti politického aparátu.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
17. brigáda Vnitřní stráže Brno 2412 (1948) 1954 – 1963 (1965) Manipulační seznam 2412 3. oddělení (Kanice) 3,72 bm