Správa sledování (IV. správa)

Archivní fond A 25 je tvořen spisy a knihami vzniklými převážně organizační a administrativní činností Správy sledování SNB a jejích předchůdců mezi lety 1948 až 1990. Celistvě dochované řady tvoří především jednací protokoly řídících, ekonomicko-hospodářských a kádrových útvarů správy, protokoly sledování sloužící k registraci požadavků na sledování a jednotlivých prováděných akcí a knihy zaznamenávající personální změny. Spisovou část fondu představují neúplně dochované řady rozkazů, plánů práce a zpráv o činnosti správy a dokumenty a písemnosti související s jejím organizačním vývojem, řízením, mezinárodní spoluprací, metodami fungování i vnitřní kontrolní a inspekční činností. Celistvější agendy se dochovaly ze 70. a převážně 80. let 20. století. Fond tvoří 136 podacích protokolů (3,27 bm), 68 úředních knih (1,16 bm), 1 lístkový index (0,35 bm), 99 kartonů spisů a 1 magnetofonová páska (0,01 bm), to vše rozepsáno do 1646 inventárních jednotek o celkové metráži 16,67 běžného metru.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa sledování SNB (IV. správa SNB) A 25 1948–1990 (1992) Inventář k archivnímu fondu A 25 2. oddělení 16,67 bm