Zkratky v protokolech VKR

Zkratky používané VKR při agenturně-operativní činnosti

A agent
archivní číslo
AOK agenturně-operativní kontrola (kombinace)
AOR agenturně-operativní rozpracování
AP agenturně pátrací
ČVS číslo vyšetřovacího spisu
D (Dův.) důvěrník
DOK Dokumentace
DPB (Drž. PB) držitel propůjčeného bytu
EK evidenční karta
EO evidovaná osoba
EV evidenční
Evidence I. evidence kádrových příslušníků Vojenské kontrarozvědky
Evidence OB evidence objektových svazků
FD finanční doklad
I informátor
K kontrolní
KA kandidát agenta, krycí adresa
kat. kategorie
KB konspirační byt
KI kandidát informátora
KTI kandidát tajného informátora
KPP korespondence a pomocné písemnosti
KR kontrarozvědné rozpracování
KTS kandidát tajné spolupráce
NO nepřátelská osoba
OB (OBS, OBJ.SV., OZ) objektový svazek
OEČ osobní evidenční číslo
OP operativní pracovník
OS osobní svazek
OSPO osobní spis prověřované osoby
OST ochrana státního tajemství
B propůjčený byt
P (Pá) pátrací
PB propůjčený byt
PK prověrka korespondence
PO prověřovaná osoba
Protokol S protokol signálních svazků
Protokol SP, TSP protokol spolupracovníků, protokol tajných spolupracovníků
PSB propůjčený schůzkový byt
PSM propůjčená schůzková místnost
PVO preventivně výchovné opatření
PZ pozorovací
R rezident
S (SS) signální svazek
SK skupinový
SKR svazek kontrarozvědného rozpracování
SM schůzková místnost
SP spolupracovník
SPO svazek prověřované osoby
SP ZZ skartační protokol závěrečné zprávy
TS (TSP) tajný spolupracovník
UO určená osoba
VS vyšetřovací spis/svazek
VZ vlastnoruční zpráva
ZR zpravodajské rozpracování
ZTÚ zvláštní technický úkon
ZZ závěrečná zpráva

Organizační zkratky a značky ČSLA

1. A, 4. A, 1. armáda, 4. armáda
1.ZMNO – NGŠ 1. zástupce ministra národní obrany – náčelník GŠ
10. LA 10. letecká armáda
7. A PVOS 7. armáda protivzdušné obrany státu
bPTŘS baterie protitankových řízených střel
db, kdb, tdb dělostřelecké brigáda, kanónová db, těžká db
dd dělostřelecká divize
do dělostřelecký oddíl
Generální štáb
HPS Hlavní politická správa
K MNO Kabinet ministra národní obrany
MNO, FMO ministerstvo národní obrany, Federální
msd motostřelecká divize
msp motostřelecký pluk
mspr motostřelecký prapor
N 8. odd. náčelník 8. oddělení
N GŠ náčelník generálního štábu
N HS – CO náčelník Hlavní správy Civilní obrany
NHFS náčelník finanční správy
NHKS náčelník Hlavní kádrové správy
NHT náčelník Hlavního týlu
NCHS náčelník chemické správy
NMNO náměstek ministra národní obrany
NPS náčelník proviantní správy
NSBP náčelník správy bojové přípravy
NSPHM náčelník správy pohonných hmot a mazadel
NSPVOS náčelník správy protivzdušné obrany státu
NSR VD náčelník správy raketových vojsk a dělostřelectva
NSS náčelník spojovací správy
NSÚP náčelník správy ústředního plánování
NSVŠ náčelník správy vojenského školství
NVS náčelník výstrojní správy
NZS náčelník zpravodajské správy
NŽS náčelník ženijní správy
OPS okruhová politická správa
OVKR oddělení, odbor VKR
pld protiletadlová divize
prote prapor oprav techniky
prtz prapor technického zabezpečení
První ZMNO první zástupce ministra národní obrany
pto protitankový oddíl
rmo raketometný oddíl
sdo samostatný dělostřelecký oddíl
shd samohybné dělostřelectvo
stpr samostatný tankový prapor
SVKR Správa Vojenské kontrarozvědky
štpr školní tankový prapor
td tanková divize
tp tankový pluk
tpr tankový prapor
tsp tankosamohybný pluk
VL a PVOS Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
VVO Východní vojenský okruh
ZMNO zástupce ministra národní obrany
ZNGŠ zástupce náčelníka generálního štábu
ZVO Západní vojenský okruh