Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

do eBadatelny byly nově přidány další dva digitalizované fondy. Jde o fond Zvláštní agenturní svazky (ZA) a fond Židovské organizace (425). Druhý z nich vznikl počátkem 50. let 20. století soustředěním dokumentace zabavené různým židovským a sionistickým organizacím působícím po válce na území Československa nebo jejich vrcholným představitelům (z nejvýznamnějších lze uvést písemnosti Jewish Joint Distribution Committee – JDC či JOINT, Rady židovských náboženských obcí, Ústředního svazu sionistického – ÚSS a různých podpůrných organizací). Důležitou součástí jsou rovněž písemnosti k výcviku příslušníků organizace Hagana na území ČSR a některé vybrané dokumenty k přípravě procesů se „sionisty“ na počátku 50. let.

Doposud byl pro vyhledávání ve fondu 425 k dispozici pouze nedostatečný soupis vyhotovený pracovníky SNB a část složek byla dostupná díky jmenné kartotéce, která v případě znalosti osobních údajů sice poskytuje přístup ke konkrétním archiváliím, ale zároveň konzervuje stav fondu a do značné míry znemožňuje lepší zpracování, protože jednotlivé signatury nebo jejich části nelze jednoduše manipulovat bez zničení vazby na zmíněnou kartotéku. V rámci daných omezení fond prošel v posledních letech rozsáhlou revizí, během níž byly oproti původnímu soupisu doplněny záznamy ke všem signaturám. Rozepsány tak byly např. záznamy ke složkám osob, které se koncem 40. let vystěhovaly z ČSR prostřednictvím organizace JOINT. Několik tisíc těchto složek tvoří obsah prvních cca 190 kartonů tohoto fondu a doposud se v nich badatel kvůli chybějícímu popisu nemohl orientovat. Revidovány byly také ostatní části soupisu s doplněním a upřesněním množství záznamů. V některých případech došlo rovněž k výpisu jmen z archiválií do pomocných rejstříků, což badatelům umožňuje samostatné jmenné vyhledávání prostřednictvím příslušných nástrojů eBadatelny.

Fond byl digitalizován na pracovištích Ústavu pro studium totalitních režimů v rámci plnění závazků jeho zahraniční spolupráce v letech 2009-2013, tedy před zavedením nových kontrolních standardů. Část digitalizace tak nemusí mít požadovanou kvalitu, přestože předpokládáme, že pro zahraničního partnera byla především kontrola úplnosti na vyšším stupni, než bylo obvyklé u jiných fondů. Přesto, zvláště v částech obsahujících účetní materiály, mající mnohdy formu rozsypu, se mohou častěji objevit zpřeházené strany či hůře čitelné skeny. Kompletní revize a opravy by však znemožnily zpřístupnění po webu na mnoho dalších let, a proto věříme, že výhody zpřístupnění dálkovou formou v tomto výjimečném případě převáží případné menší nedostatky v kvalitě.

Mimo výše uvedené naskenované fondy byly do eBadatelny přidány také přepisy dalších archivních pomůcek fondů Veřejné bezpečnosti a MV ČSR, jejichž digitalizace zatím stále probíhá. Jedná se o fondy Hlavní velitelství VB ČSR (H 2, H 2/II), Organizační a vnitřní správa MV ČSR (H 3) a Kolegium MV ČSR (H 4).

Celkově bylo přidáno přes 15 000 záznamů a přes 600 000 skenů.