Akce „Kleť“

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-3200 CB uložen velice obsáhlý vyšetřovací spis vedený na neznámé pachatele, kteří měli spáchat trestný čin podvracení republiky. To vše na základě skutečnosti, že ve dnech 21. 8. – 26. 8. 1968 na televizním vysílači Kleť někteří pracovníci České televize Praha a další pracovníci (např. z řad ČSLA z posádek Českého Krumlova) nelegálně vysílali zprávy a relace, které byly zaměřeny především na informace o vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československé republiky. Tito pak rovněž zorganizovali nelegální přechody přes hranice do Rakouska a zařídili následně telefonické spojení s Radiem Linec a rakouskou televizí.

Z výpovědí mnoha osob vyplývá, že dne 21. 8. 1968, po obsazení České televize Praha v 11 hodin, se pracovníci televize postupně přesouvali do náhradních pracovišť v Jindřišské ulici, později Vodičkově ulici. Posléze dostali pokyn, aby se přesunuli na televizní vysílač Kleť a zřídili tam náhradní televizní studio, kde by mohli pokračovat v dalších přenosech. Plánem bylo hlavně přebírat zprávy z čs. rozhlasu a další reportáže ze zahraničních rádií. Z přenosového vozidla bylo odmontováno potřebné technické zařízení (hlavně televizní kamera a televizní přijímač). Protože bylo známo, že jednotky Sovětské armády neobsazují objekty, které jsou střežené jednotkami ČSLA, byly vyslány armádní strážní jednotky (jedna rota včetně obrněného transportéru), které kromě zajištění ochrany objektu provedly i zatarasení přístupových cest. Zprávy pak byly vysílány v období od 22. 8. – 25. 8. 1968 až do 23. hodin. Pro zajímavost je možné uvést, že bylo odvysíláno například Prohlášení čs. novinářů v anglickém i českém jazyce. Následně pracovníci vysílač narychlo opustili, neboť byli vystrašeni zprávou o blížící se Sovětské armádě. Dne 26. 8.  většina z nich (v přestrojení za „požárníky“) přešla hranice s Rakouskem, kde jednali s rakouskou televizí a Radiem Linec o možnosti pokračovat v televizním vysílání. Trestní stíhání bylo nakonec v roce 1972 zastaveno pro nenaplnění skutkové podstaty trestného činu. Inkriminovaná činnost totiž spadala těsně do doby po dni 21. 8. 1968 a tak sám Krajský prokurátor usoudil, že „s ohledem na tuto skutečnost by bylo pochybné v jednání jednotlivých osob spatřovat a prokazovat též znak nepřátelství socialistickému společenskému státnímu zřízení republiky. V této souvislosti by bylo problematické vyvrátit obhajobu… že jednotlivé osoby jednaly v kritické době v duchu prohlášení a stanovisek tehdejší nejvyšších stranických orgánů…[1]

Spis obsahuje výslechy velkého množství očitých svědků s podrobnými informacemi o událostech v těchto dnech a unikátní dokumentační materiál nejen přímo z vysílání v srpnových dnech roku 1968, ale i fotokopie různých letáků, stranických prohlášení nebo originálů map, kde je zaznamenán pohyb spojeneckých vojsk v srpnových dnech r. 1968.

Obecně lze na závěr konstatovat, že z archivní pomůcky Manipulačního seznamu druhého typu, dostupného na webových stránkách ABS[2],  jednoznačně vyplývá, že většina vyšetřovacích spisů Státní bezpečnosti byla vedena ke konkrétním osobám, a jsou tak dohledatelné i v dalších evidencích ABS. Část těchto spisů, které byly vedeny na neznámého pachatele, však dohledatelné v pomůckách nejsou. Přepisy archivních protokolů Státní bezpečnosti často obsahují pouze základní popis (např. „havárie, anonym, hanobení republiky a jejího představitele, opuštění republiky“), a ačkoliv badatel má k dispozici výše uvedenou archivní pomůcku, bez přečtení konkrétního spisu nelze na první pohled poznat, čeho se týká. Díky podrobnému zpracování části sbírky vyšetřovacích spisů – České Budějovice se tak podařilo archivářům dohledat vyšetřovací spis Akce Kleť, který je velice cennou archiválií pro historiky zpracovávající toto období. Část této sbírky bude po dokončení systematické digitalizace zpřístupněna v aplikaci eBadatelna.


[1] Zpráva Krajské prokuratury v Českých Budějovicích Generální prokuratuře ČSR o činnosti na TV Kleť v srpnu 1968. In: ABS, sb. Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V): arch. č. V-3200 CB.

[2] Manipulační seznam 2. typu V-ČB. In: abscr.cz [online]. [cit. 2022-07-22]. Dostupné z:  https://www.abscr.cz/wp-content/uploads/2019/03/MS_CB_V.pdf