Otevřená debata všech zaměstnanců o státní službě je nevyhnutelný krok pro její zlepšování a fungování

Dne 23.5.2024 se uskutečnila další metodická porada ke státní službě pod vedením Nejvyššího státního tajemníka, PhDr. Jindřicha Fryče. Po úvodním slovu Nejvyššího státního tajemníka k aktuálním tématům v oblasti legislativy, představila paní Mgr. Alena Svobodová, ředitelka Odboru systemizace a řízení ve věcech státní služby, nový projekt – Akční plán pro rozvoj státní služby (2024-2026), jehož cílem je identifikovat silné a slabé stránky státní služby na základě tvrdých dat za účelem tvorby analýz s cílem zatraktivnění státní služby v návaznosti na pilotní projekty, tzn. rozvíjet kompetence a modifikovat náborový proces, to vše ve spolupráci s vládním analytickým útvarem.

Následně došlo k prezentaci zástupce analytického útvaru Úřadu vlády ČR, který vysvětlil proces zpracování dat, z nichž jsou a budou vyvozovány informace pro zlepšení fungování státní služby. Distribuce dotazníku bude probíhat ve všech úřadech do konce května 2024 s jeho vyplněním do konce června 2024. Otevřená debata všech zaměstnanců o státní službě je nevyhnutelný krok pro zlepšování fungování státní služby, v níž pracuje cca 63 tis. zaměstnanců.

Navazující workshop byl rozdělen do dvou částí :

  1. Kariérní řád – novinky od 1.1.2025 prezentoval Nejvyšší státní tajemník; kariérní řád by měl být vázán na vyšší odměňování, což je aktuálně k diskusi; mobilita zaměstnanců mezi státními úřady bude od 1.1.2025 zachována. Nový kompetenční rámec pro představené a vybrané specialisty byl představen paní
    M. Mainovou, která se zabývala otázkami kompetence zejména komunikace, koordinace, řízení, kritické myšlení, práci pod tlakem, osobní rozvoj, to vše po vzoru Velké Británie, Irská, a jiných státech.
  2. Judikatura správních soudů ve věcech služebního poměru a dopad do rozhodování služebních orgánů a dále k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Závěr semináře byl věnován novinkám k zákoníku práce, které prezentovala paní Mgr. Dana Roučková. Flexinovela zákoníku práce vychází z odborných názorů tripartity, hospodářské komory a dalších subjektů. MPSV reagovalo na cca 120 podnětů odborné veřejnosti.