Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

do eBadatelny jsme přidali inventář a digitální reprodukce fondu AKR 36 (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa SNB). Tato správa měla za úkol především dokumentovat činnost odpůrců komunistického režimu v ČSSR, postihovat je, zamezovat jejich spojení do zahraničí apod., přičemž se zaměřovala především na nejdůležitější objekty a osoby převážně v Praze. Byla centrálním útvarem pro území celé ČSSR, který vedl a koordinoval jednotlivé útvary působící po linii vnitřního nepřítele v krajích. Správa také uskutečňovala mnoho akcí s celostátní působností (např. akce IZOLACE, ASANACE, KRUH, KAPELA, SEVER apod.). Písemnosti vedené na osoby, na něž byl zájem této složky Státní bezpečnosti (StB) upřen (tzv. svazková agenda), jejichž původcem byla X. správa SNB, jsou součástí samostatných „svazkových“ archivních souborů, rovněž uložených v Archivu bezpečnostních složek.

Fond obsahuje i priora sahající v ojedinělých případech až k roku 1964 a posteriora z roku 1989. Ve fondu se dochovaly značně ucelené řady registraturních pomůcek jednotlivých organizačních součástí. Ostatní dochované písemnosti jsou převážně torzovitého charakteru a z období 70. let se ve většině případů dochovaly pouze jednotliviny. Skartace do roku 1989 byly totiž prováděny převážně bez účasti tehdejších archivních orgánů MV, což nezřídka vedlo k tomu, že byly hromadně skartovány veškeré písemnosti, jejichž aktuální „úřední“ potřeba z pohledu příslušníků zajišťujících v konkrétním útvaru spisovou službu pominula. Většina dochovaných archiválií tak pochází z časového období 1984–1988 a jde převážně o dokumenty, které nestihly být skartovány v roce 1989. Mnohdy šlo o obsah spisoven (a často i přímo kanceláří), které zůstaly ve stavu, v němž je příslušníci zanechali po zrušení StB v únoru 1990 a následně byly soustředěny u Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, předchůdce Bezpečnostní informační služby.

Fond byl v minulosti již částečně jednou inventarizován pod značkou A 36. Pořádací práce sice nebyly ukončeny, ale z důvodů vysoké žádanosti byly archiválie pod inventárními jednotkami z tohoto soupisu rozsáhle zapůjčovány a citovány. Aby nedocházelo k omylům v citování, byla po novém uspořádání změněna značka fondu na nynější AKR 36. Fond obsahuje 1874 inventárních jednotek a téměř 130 000 skenů.