Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé, do eBadatelny byl přidán další fond. Organizační a vnitřní správa MV ČSR (OVS MV ČSR) byla zřízena k 16. prosince 1970 rozkazem MV ČSR č. 65/1970 jako funkční útvar MV ČSR se zadáním plnit úkoly koncepčního, normotvorného a částečně i výkonného charakteru. Poskytovala ministerstvu podklady týkající se vytváření a provádění výkonu bezpečnostní politiky, prognózy vývoje, koncepce a plánovací dokumenty k jejímu zabezpečování. Vykonávala na MV ČSR rovněž organizační a racionalizační činnost, zabezpečovala pro ministerstvo ochranu utajovaných skutečností a výkon stále služby, a v neposlední řadě také spisovou službu a archivnictví. Organizační a vnitřní správa byla zrušena ke dni 31. 12. 1975 a její agendy byly přeneseny na nově zřízený Štáb MV ČSR.

Do rámce archivního fondu Organizační a vnitřní správy MV ČSR jsou rovněž zahrnuty materiály z provenience starších odborů organizace a řízení MV ČSR a částečně také bezpečnostního odboru VB, které byly do rámce OVS zahrnuty při jejím vzniku. Obsahem fondu OVS MV ČSR jsou statuty ústředních orgánů, různých federálních i republikových ministerstev, organizační řády útvarů MV ČSR, dále stanoviska MV ČSR k materiálům různých státních orgánů, společenských organizací či útvarů výkonného aparátu, mezivládní dohody, koncepční dokumenty k bezpečnostní politice, směrnice k výkonu bezpečnostní služby atd. Časové rozpětí materiálů je vymezeno roky 1948–1975.

Do eBadatelny tak nově přibylo téměř 50 000 skenů.