Informace k zavádění kvality ve služebních úřadech

K 30. 6. 2022 byly všechny služební úřady povinny zavést řízení kvality, které má za cíl přispět ke zlepšení profesionalizace řízení úřadů. Hlavním úkolem dotčených institucí bylo zpracovat řadu analýz a vytvořit střednědobou strategii úřadu, v níž by měly být zformulovány cíle úřadů na několik nadcházejících let. Dále měly úřady přezkoumat svůj vnitřní chod a případně ošetřit některé typy činností vnitřními předpisy. Archiv bezpečnostních složek s ohledem na svou velikost a personální kapacity zaváděl tzv. minimální míru kvality a v průběhu prvního pololetí veškeré potřebné činnosti dokončil. Koncem května proběhl v našem archivu přezkum, který potvrdil, že veškerá potřebná kritéria archiv plní a některé výstupy byly dokonce uznány jako příklady dobré praxe pro ostatní instituce. Archiv v této souvislosti zveřejňuje svou strategii na webových stránkách. Chceme také poděkovat SOA Praha za organizaci společné platformy státních archivů, v jejímž rámci jsme si mohli vyměňovat zkušenosti při zavádění. Pro konečný výsledek byla velmi přínosná.