Vampír II

Bývalá československá rozvědka (I. správa)[1] používala v rámci své činnosti teroristické metody. K dosažení svých cílů, resp. cílů politického vedení země, organizovala I. správa únosy a páchala atentáty.

Dokumentaci k operacím tohoto druhu neuchovávala I. správa déle, než bylo třeba a průběžně ji skartovala. Nicméně drobné střípky mezi dochovanými archiváliemi nalézt lze. A to je i případ nezdařeného či demonstrativního bombového útoku na Jiřího Pelikána.

Jiří Pelikán, od jehož úmrtí uplyne letos v červnu 25 let, byl významnou postavou posrpnové emigrace a jakožto vydavatel exilového periodika Listy, byl normalizačním režimem v Československu považován za jednoho z hlavních ideologických nepřátel. Vůči jeho osobě realizovala I. správa řadu tzv. aktivních opatření („AO“), zřejmě nejznámější z nich mělo krycí název „Vampír II“ a spočívalo v zaslání balíčku s knihou a výbušným zařízením.[2]

Dokumentace k AO Vampír II byla pravděpodobně součástí objektového svazku reg. č. 12613, krycí název „Slovan“, tematicky zaměřeného k exilovému periodiku Listy. Podsvazky k realizovaným aktivním opatřením však byly skartovány. Ovšem dílčí informace k AO Vampír II se nachází v osobních svazcích kádrových příslušníků, kteří se na jeho provedení podíleli a osobním svazku jejich přímého nadřízeného rezidenta v Římě Františka Poštůlky.[3]

Dalším, zajímavějším, dílem skládačky je dokument ze svazku reg. č. 45124, který jsme vybrali za červnovou archiválii měsíce. Svazek byl veden k osobě kněze Jaroslava Kunčíka pod krycím názvem „Sud“. Kunčík pracoval v Českém náboženském středisku Velehrad v Římě a od konce šedesátých let 20. stol. byl rovněž tajným spolupracovníkem I. správy. Údajně se osvědčil jako zdroj velmi cenných informací z prostředí „kněžské emigrace“. Spoluprací s rozvědkou si vysloužil možnost návratu do Československa, kde se oženil a vedl vytoužený rodinný život. Spolupráce pokračovala i po jeho návratu. Rozvědka ho využívala jako překladatele a konzultanta.[4]

V prosinci 1974 byla Kunčíkova manželka Carla da Roldová instruována, aby napsala „italským rukopisem“ adresu na zásilku určenou pro Jiřího Pelikána. Balík pro akci Vampír II byl následně doručen na rezidenturu rozvědky v Římě a tamější příslušníci se postarali o jeho odeslání z pošty v Miláně. Bylo tedy žádoucí, aby nadepsaný balík vypadal autenticky, jako by adresu psal rodilý Ital.

Zásilka byla doručena v únoru 1975. Pelikán otevíral balík obezřetně, měl se mu zdát podezřelý, po otevření se balík vznítil a po rychlém odhození explodoval. Jiří Pelikán vyvázl nezraněn. Záměrem akce bylo zřejmě jeho zastrašení nikoliv fyzická likvidace.


[1] Krycí označení československé civilní rozvědky před rokem 1989.

[2] Termín „aktivní opatření“ nejčastěji označoval dezinformační kampaň, ale i plánování a realizaci únosů, sabotáží či vražd (podrobněji viz např. https://ibadatelna.cz/cs/slovnik/aktivni-opatreni).

[3] SCHOVÁNEK, Radek. Atentát na Pelikána. In: Minulost [online]. 6. 6. 2015 [cit. 2024-05-15]. Dostupné z: https://www.minulost.cz/cs/atentat-na-pelikana.

[4] PACNER, Karel. Českoslovenští vyzvědači 1945–1968. Kniha Zlín, Zlín 2020, s. 447–451.