Šifruj podle Babičky

Vyšetřovací spis arch. č. V-2016 MV[1] z roku 1956 obsahuje jednu z žalob proti sokolským funkcionářům, kteří „nesouhlasili se sjednocením tělovýchovy v Československu“ po komunistickém převratu v roce 1948 a připravovali se na obnovu České obce sokolské, která by se uskutečnila po změně poměrů. Vyšetřování Státní bezpečnosti se týká jejich protikomunistické odbojové činnosti v první polovině padesátých let.

Předtím, než na podzim 1953 odešel významný činovník Sokola Evžen Köppl z obavy před zatčením do exilu, domluvil se se svými spolupracovníky na budoucím spojení s domovem. S Marií Petrlíkovou dohodnul heslo INAR pro zasílání zpráv do ČSR prostřednictvím relace „Vzkazy domovu“, vysílané Svobodnou Evropou. Marie Petrlíková od něho přijala knihu od Boženy Němcové „Babička“, podle které ji naučil šifrovat zprávy na základě šifrovacího klíče. Seznámila s heslem i způsobem šifrování dalšího spolupracovníka Stanislava Petra. V šifrovaných dopisech oznamovali Köpplovi slyšitelnost hesla, informovali o zatčení bývalých sokolských funkcionářů, o průběhu Spartakiády a rozšiřovali mezi svými známými zprávy zahraničního rozhlasu a letáky.

Ve vyšetřovacím spise na dotaz, jak prováděla šifrování, Marie Petrlíková uvádí: „Šifrovací klíč sestával z čísel, která nahrazovala písmena, dále označení křížkem znamenalo pomlku ve slově. Šifrovací klíč byl napsán na dopisním papíře, velikosti asi 15 x 20 cm, ručně tužkou. Krátce před svým zatčením jsem ho spálila v kuchyňských kamnech.“ A pokračuje: „Nejprve jsem si na papír napsala zprávu, kterou jsem chtěla zašifrovat, v normální dopisní formě, v poznámkách v české řeči. Pak jsem vzala šifrovací klíč a jednotlivá písmena z poznámek jsem přeměňovala podle klíče na čísla, která jsem zapisovala do dopisu. Čísla v uvozovkách znamenala léta, na která byli jednotliví členové Sokola odsouzeni. Rovnítko značilo konec věty, pomlka konec odstavce.“  Fotokopie z vyšetřovacího spisu zde zveřejňujeme.

V následném soudním procesu byli odsouzeni Marie Petrlíková, Karel Báša, Stanislav Petr a Metoděj Paul, a to za pomoc k opuštění republiky, sdružování proti republice, pobuřování proti republice a správní přestupek. Padly rozsudky odnětí svobody nepodmíněně: Petrlíková 3 roky, Báša 2 roky a 9 měsíců, Petr 1 rok a Paul 2 roky a 6 měsíců, a dále vedlejší tresty (všem byla odňata čestná občanská práva, museli uhradit náklady trestního řízení ad.)


[1] ABS, sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V): arch. č. V-2016 MV.