Letní pionýrský tábor v podání MV

V období nástupu normalizace a obecně v letech 1969–1989 se stejně, jako tomu bylo po roce 1948, kladl důraz na organizování co největšího množství volnočasových aktivit dětí a mládeže s důrazem na jejich ideově-politickou výchovu. Tomu mělo napomoci zapojení vysokého počtu dětí do mládežnické organizace, jež byla podřízena vládnoucí KSČ. U dospívajících bylo třeba pěstovat jejich vztah k politickému systému v tehdejším Československu v duchu doktríny marxismu-leninismu a též bylo důležité dětem od útlého věku vštěpovat „pozitivní“ vztah k Sovětskému svazu. Po roce 1970 se školou povinná mládež organizovala v nově ustavené Pionýrské organizaci Svazu socialistické mládeže (PO SSM), působící v rámci Svazu socialistické mládeže (SSM), navazující na dřívější Pionýrskou organizaci Československého svazu mládeže (PO ČSM) a Československý svaz mládeže (ČSM), jejichž struktura se rozpadla v letech 1968 až 1969.

Velmi důležité bylo na děti působit nejen ve školních lavicích, ale i mimo ně, v době letních prázdnin, např. organizováním pionýrských táborů. Způsob jejich pořádání se postupem let měnil, zhruba od šedesátých let 20. stol. se pod taktovkou Revolučního odborového hnutí (ROH) tyto tábory konaly v rámci jednotlivých míst zaměstnání rodičů. Vedle dobové politicko-ideové výchovy bylo důležité zdůraznění významu osvojování si nejrůznějších dovedností, poznávání přírody a také akcentu na tělesnou výchovu. Jednotlivé turnusy zastřešovalo vybrané dobrodružné, historické nebo pohádkové téma. Avšak vedle toho se, v řadě případů čistě formálně, zdůrazňoval požadavek propojení těchto her s dějinnými mezníky „dělnického hnutí“, či témat spojených s „československo-sovětským přátelstvím“. Samozřejmě v ideovém duchu vládnoucí KSČ.[1]

V případě vybrané archiválie z fondu Správa sledování (značka fondu A 25) šlo o organizování pionýrských táborů pro děti příslušníků MV a vojáků z povolání ve víceúčelovém rekreačním zařízení Správy sledování SNB (IV. správy SNB) v Chotouni u Jílového u Prahy v letech 1987–1989. Ukázka se týká prvního z těchto táborů, respektive jeho příprav v létě roku 1987. Součástí této ukázky je i plán tzv. ideové motivace na léta 1988 až 1991, k němuž se mělo přihlížet při tvorbě celotáborových her. Pokud se týká dalších zajímavostí, stojí za pozornost důraz na „kádrový“ výběr pracovníků tábora a nutnost schválení jejich zařazení jakožto pracovníků na táboře.[2]

Přejeme Vám všem krásné léto 😊


[1] KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970.  Akademia, Praha 2007, s. 67, s. 339–340 s. 448, s. 468

[2] ABS, fond Správa sledování (f. A 25), inv. j. 990