Dezinformace

Dezinformační činnost a operační maskování v Československé lidové armádě (dále jen ČSLA)

Fond Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB obsahuje (kromě jiných archiválií) také archiválie, které vznikly z činnosti tzv. Komise pro centrální řízení dezinformační činnosti. Členy této komise byli náčelník Generálního štábu ČSLA − 1. zástupce ministra národní obrany (zkratka NGŠ – 1. ZMNO); náměstek ministra vnitra ČSSR (zkratka NMV ČSSR); náčelník Hlavní politické správy ČSLA (zkratka NHPS ČSLA); náčelník Správy ústředního plánování − zástupce náčelníka generálního štábu (zkratka NSÚP – ZNGŠ); náčelník Operační správy − zástupce náčelníka generálního štábu (zkratka NOS – ZNGŠ); náčelník Hlavní právy vojenské kontrarozvědky (zkratka N HS VKR); náčelník Skupiny zvláštních úkolů HS VKR (zkratka NSZÚ/HS VKR) a náčelník Skupiny zvláštních úkolů Operační správy Generálního štábu (zkratka NSZÚ/OS GŠ).

Dezinformační činnost a operační maskování v ČSLA byly uskutečňovány na základě dokumentu „Plán opatření dezinformace a operačního maskování“, který byl zpracováván vždy na konkrétní výcvikový rok (např. období 1984−1985 atd.). Plánem byl konkretizován jiný dokument „Zámysl dezinformace nepřítele o ČSLA na léta 1981−1985“ na poslední období jeho platnosti a vycházel z úkolů vyplývajících z působnosti Ministerstva národní obrany, a dále ze závěrů ze zasedání Komise pro centrální řízení dezinformační činnosti a podkladů Federálního ministerstva vnitra.

Plán hlavních opatření dezinformace a operačního maskování na výcvikový rok byl schvalován náčelníkem generálního štábu ČSLA a náměstkem ministra vnitra ČSSR. Plán byl rozdělen na část I. – vojenská oblast, ve které bylo hlavním úkolem např. dezinformovat speciální služby nepřítele o operačních a taktických cvičeních, systému velení, organizaci protivzdušné obrany státu a letectva, dislokaci vojsk apod.; část II. – vojenskopolitická oblast, ve které bylo hlavním úkolem poskytovat nepříteli informace „vyzvedávající pozitivní přístupy československých občanů k budování a obraně vlasti“, vysokou úroveň „morálně politického stavu příslušníků ČSLA“, informace podporující chybné zaměření operací psychologické války apod.; část III. – vojenskoekonomická oblast, ve které bylo hlavním úkolem uvést nepřítele v omyl o záměrech a výsledcích dosažených ve vybraných vědeckovýzkumných oblastech a výrobních zařízeních ČSLA, i průmyslu zabývajícím se zakázkami pro MNO; další funkcí bylo klamat o používané i nově zaváděné výzbroji, vojenské technice apod.; oblast IV. – organizační a řídící práce, ve které bylo hlavní úsilí zaměřeno na přípravu a předkládání dokumentu „Zámysl dezinformace nepřítele o ČSLA“, určeného k projednání v Radě obrany státu, a také na nachystání podkladových materiálů pro zasedání komise pro centrální řízení dezinformační činnosti apod.

Jako ukázku uskutečnění a plnění shora popsaného plánu v části II., tj. vojenskopolitické oblasti, lze uvést příklad z dokumentu s názvem „Realizace usnesení 16. zasedání Komise pro centrální řízení dezinformační činnosti k diskreditaci bývalého příslušníka ČSLA Z. Čeřovského“, který nesl (dnes již zrušený) stupeň utajení „Přísně tajné – zvláštní důležitosti“. Na základě jednání a usnesení 16. zasedání komise byla sledována údajná protirežimní aktivita Zbyňka Čeřovského a v souvislosti s tím byly posuzovány možnosti diskreditace jeho osoby (viz obrazové přílohy).