Cvičná hranice

Součástí bývalé civilní rozvědky (krycím označením I. správa) byla rovněž tzv. nelegální rozvědka. Její příslušníci – techničtí pracovníci, tzv. nelegálové, byli dlouhodobě vysíláni do zahraničí pod falešnou identitou.[1] Před „vysazením“ byli prověřováni a zároveň absolvovali různá školení. V této souvislosti je zajímavý např. podsvazek reg. č. 11580/109 I. S s názvem „Cvičná hranice“, jenž obsahuje informace o falešné státní hranici v Markschlagském lese (v prostoru tehdejšího útvaru Pohraniční stráže Koranda) asi 1 500 metrů před skutečnou hranicí s Rakouskem. Cvičnou hranici využívala rozvědka pro školení tajných spolupracovníků, a zejména „nelegálů“.

Technický pracovník s krycím jménem FRANZ absolvoval výcvik na falešné hranici 3. září 1959. „Ostré“ akci, při níž si měl FRANZ skutečně myslet, že plní úkol v Rakousku, předcházely důkladné přípravy zahrnující např. obhlídku příslušného prostoru, vyhledání vhodného místa pro uložení tzv. mrtvé schránky,[2] zajištění, aby se v den cvičení nepohybovaly v požadované lokalitě nežádoucí osoby, apod.

O plánované akci byl FRANZ dopředu informován, řídící pracovník ho seznámil také s vymyšlenou legendou, nicméně konkrétní pokyny obdržel až v den „D“. Úkol zněl jasně: přinést důležité materiály k posouzení, které dle dodané zprávy uložil do mrtvé schránky v Rakousku tajný spolupracovník. K dispozici měl FRANZ plánek s popisem umístění schránky, její nákres, kapesní nůž pro její otevření, fotoaparát a kapesník. Doklady mu byly před samotnou akcí s pochopitelným odůvodněním odebrány. Zároveň byl instruován, jak se zachovat v případě zadržení rakouskou pohraniční hlídkou nebo při setkání s dalšími civilisty (jeho výhodou měla být dobrá znalost německého jazyka). Příslušník vojenské kontrarozvědky v roli pohraničníka ho poučil o průběhu údajných obhlídek rakouských bezpečnostních složek a řídící pracovník mu stanovil třicetiminutový časový limit pro dokončení celé operace, který odpovídal délce intervalu mezi pravidelnými kontrolami rakouských pohraničníků.

„Nelegál“ FRANZ splnil zadaný úkol bez větších obtíží během 25 minut. Jeho chování bylo hodnoceno jako „nenápadné, ale ostražité, bez spěchu, ale účelné“. Po ukončení výcviku předal řídící pracovník vyzvednutou mosaznou schránku s filmem, stejně jako celý kontejner, ke zničení politickému zástupci příslušného útvaru Pohraniční stráže.


[1] Příběhy některých nelegálů zpracoval Karel Pacner v rámci publikace Československo ve zvláštních službách, viz PACNER, Karel: Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914–1989, díl I–IV. Themis, Praha 2002.

[2] Tzv. mrtvá schránka sloužila k tajnému neosobnímu předávání materiálů zpravodajského charakteru. Základem pro úspěšné vyzvednutí jejího obsahu byla jak podrobná charakteristika určeného místa včetně plánku, kam byla schránka uložena, tak popis samotného obalu, ideálně s nákresem.