ČSR zve americké vojáky na dovolenou

Archiv bezpečnostních složek (ABS) disponuje i takovými archiváliemi, které by zde hledal málokdo. Jedním z takových příkladů mohou být propagační materiály vydané odborem Special Services hlavního velitelství armády USA v Evropě, uložené ve fondu Zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ) Československé lidové armády. Jde o dva reklamní plakáty z roku 1946, které „vybízejí“ vojáky sloužící v americké okupační zóně v Německu k návštěvě Československa (ČSR) a dalších států Evropy. Zatímco první plakát láká americké vojáky nejen do ČSR, ale i do dalších evropských destinací, druhý plakát s mladou ženou v kroji, Karlovým mostem a Pražským hradem nabádá přímo k návštěvě ČSR. [1]

Z dostupných materiálů (kterými ABS disponuje) je zřejmé, že první kroky k propagaci a zajištění rekreace amerických vojáků v ČSR proběhly ve dnech 24. – 26. března 1946.  V těchto dnech přijela do Prahy zvláštní americká vojenská delegace (v čele s majorem Rigelem) a na pozvání Ministerstva zahraničního obchodu se zúčastnila několika porad. O jejich významu hovoří fakt, že za ČSR na nich byli přítomni zástupci hned tří ministerstev (zahraničního obchodu, školství a informací). Otázka otevření ČSR pro rekreační cesty amerických vojáků se začala nabízet ruku v ruce se změnou systému zájezdů v rámci americké armády v Německu. Američané totiž původně využívali organizovaných zájezdů, kde měli rekreanti v podstatě vše zajištěno. Tyto cesty probíhaly v západní Evropě (Švýcarsko, Francie, Velká Británie a Belgie). Od tohoto modelu se mělo ustoupit a nyní si měli vojáci dovolenou vybrat a platit sami. Z tohoto důvodu bylo nutné jednak eliminovat překážky, které by mohly americké vojáky na dovolené potkat (dopravní, pasové, cenové…) a také doporučovat cílovou destinaci, aby si ji vybralo co nejvíce vojáků. Major Rigel viděl potenciál hlavně v propagaci ČSR pomocí přednáškové činnosti odborníků a umělců v americké okupační zóně a v zásobování amerických osvětových středisek československými publikacemi.[2]

Potřebné doklady k cestování po území ČSR měl i díky „krajně možnému ústupku“ v gesci úřad československé vojenské mise ve Frankfurtu nad Mohanem, který vydával tzv. modré vojenské propustky. Právě toto benevolentní rozhodnutí se nelíbilo tehdejšímu přednostovi 5. odd. HŠ pplk. Bedřichu Reicinovi, který požadoval, aby k cestám amerických vojáků, kteří navštívili jiná než lázeňská místa v západních Čechách byla vydávána tzv. vojenská propustka. [3]


[1] Archiv bezpečnostních složek, fond Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA, část 2. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany, roč. 1946, karton 56, č. j. 25623/obyč.: Zájezdy amerických vojáků z okupační zóny v Německu; další doklady a propagační materiály.

[2] Archiv bezpečnostních složek, fond Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA, část 2. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany, roč. 1946, karton 43, č. j. 12107/obyč.: Zájezdy amerických voj. do ČSR – porada 26. 3. 1946.

[3] Archiv bezpečnostních složek, fond Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA, část 2. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany, roč. 1946, karton 52, č. j. 23881/obyč.: Rekreační zájezd Američanů do Československa. Změna nařízení pro vydávání vojenských propustek.