Vyjádření ředitelky Archivu bezpečnostních složek k tiskové zprávě ÚSTR

Dne 29. 6. 2023 byla na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů zveřejněna tisková zpráva s názvem „Petschkův palác je pro ÚSTR ideální varianta“. Tato zpráva obsahuje tvrzení, k němuž se jako ředitelka instituce, jíž se týká, musím vyjádřit. Konkrétně jde o tyto věty: „Do „Pečkárny“ by se navíc přesunula i část pracovníků Archivu bezpečnostních složek z pracoviště Na Struze, které je pro skladování archiválií zcela nevhodné. Nachází se v záplavovém území, což by mohlo v případě přírodní katastrofy znamenat tragédii z hlediska historických pramenů. A nevyhovující je také podle statického posudku“.

Budovy, v nichž jsou uloženy archiválie, musí splňovat řadu stavebně-technických, prostorových, bezpečnostních, materiálních, finančních a personálních podmínek pro péči o archiválie a jejich ochranu, daných § 61 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Není absolutně jasné, zda Petschkův palác těmto podmínkám vyhovuje – žádný dokument, který by to potvrzoval, jsme v ABS neobdrželi. Upozorňovali jsme vedení ÚSTR na nutnost takového posudku, který musí pochopitelně existovat ještě předtím, než se vůbec o stěhování začne uvažovat. Je nelogické, aby v době, kdy jsou pro archivy stavěny nové účelové budovy, se jedno z pracovišť Archivu bezpečnostních složek stěhovalo do starého paláce, jehož stavební úpravy pro potřeby uložení archiválií, zázemí pro badatele atd. by si vyžádaly nemalé množství peněz a času.  Navíc je třeba vzít v úvahu, že v r. 2030 přejde Archiv bezpečnostních složek pod Národní archiv, takže jakékoliv stěhování, které by bylo direktivně nařízeno bez součinnosti s Národním archivem, by mohlo být nehospodárným nakládáním s prostředky státu.

Pracoviště Na Struze se sice skutečně nachází v záplavové oblasti, ale při tisícileté vodě v r. 2002 se voda z Vltavy nedostala do suterénů ani do přízemí. Druhý suterén byl sice zatopen do výše necelého metru, nikoliv ovšem říční vodou, nýbrž splašky z odpadové kanalizace, když nezafungovaly zpětné klapky. Od té doby ale byla provedena sanace, takže k této situaci už by nedošlo. Kromě toho samo město Praha učinilo od té doby sérii protipovodňových opatření, takže o osud „historických pramenů“ není třeba se bát.

Podobně je nutné doplnit zmínku o statickém posudku – ten, na který se odvolává tisková zpráva, je z r. 2011, přičemž od té doby byla na jeho základě realizována řada změn, jejichž cílem bylo odlehčit přetíženým prostorům. Ve Výroční zprávě ABS za rok 2012 (viz https://www.abscr.cz/data/pdf/uredni-deska/vyrocka-2012.pdf) se uvádí: „Od poloviny dubna se pokračovalo ve vnitřních úpravách budovy Na Struze na Praze 1, podařilo se odlehčit staticky narušený a přetížený objekt a zároveň rozšířit jeho ukládací kapacitu o 1208 bm.“ Ostatně když jsem v roce 2013 nastoupila do funkce, nebyla mi předána žádná informace o tom, že statika je i nadále fatálně nevyhovující a je tedy nutno usilovat o novou budovu, která by nahradila dosavadní pracoviště, a to ani ze strany mé předchůdkyně, PhDr. Zlatuše Kukánové (ačkoliv součástí předání agendy byla i informace o stavu ABS), ani ze strany vedoucího příslušného pracoviště, PhDr. Miroslava Urbánka, kteří by jako řádní hospodáři museli – pokud by to bylo opravdu nezbytné – takové řešení bezpodmínečně prosazovat.

Podporuji snahu kolegů z ÚSTR o získání nového důstojného sídla, ať už by šlo o jakoukoliv budovu, ale zdůrazňuji, že jde výhradně o záležitost ÚSTR, nikoliv ABS.

Mgr. Světlana Ptáčníková

ředitelka Archivu bezpečnostních složek

Praha, 10. 7. 2023