Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

jsme rádi, že Vás můžeme informovat o další aktualizaci eBadatelny, do níž byly přidány digitální reprodukce archiválií z kompletně digitalizované sbírky Zvláštní vyšetřovací spisy, datované z let (1945) 1948–1990 (1992). Tato sbírka patří – vedle archivních souborů Zvláštních operativních svazků a Zvláštních agenturních svazků – ke svazkové agendě tzv. fondu zvláštní úlože („fond Z“), vznikajícího od roku 1958 na základě příslušných předpisů. Těmi byly především přílohy rozkazu ministra vnitra č. 199/1957 (Administrativa v agenturně-operativní práci součástí ministerstva vnitra, A-oper-II-1) a rozkazu ministra vnitra č. 44/1963 (Směrnice pro spisový pořádek, hlásnou službu a statistické vykazování na úseku vyšetřování ve Státní bezpečnosti). Vznikem tohoto fondu, jeho historií i otazníky, které jeho existence vyvolala u badatelské veřejnosti v 90. letech 20. století, se zabýval historik a archivář Jan Frolík ve studii „Zvláštní fond (fond Z) operativního archivu Státní bezpečnosti“ (dostupné on-line: https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik2-2004/zvlastni_fond_z.pdf).

Archivní sbírka Zvláštní vyšetřovací spisy obsahuje zejména vyšetřovací spisy ke stranickým politickým procesům (např. komunistické političky a pozdější signatářky Charty 77 Marie Švermové), dále věcné vyšetřovací spisy o prověřování politických soudních procesů a o činnosti StB v letech 1949-1954 (např. kauzu číhošťského duchovního správce Josefa Toufara) a rovněž spisy vedené proti významným osobám, které komunistický režim vnímal jako opoziční a nebezpečné (např. z padesátých let 20. století proti politikům Prokopu Drtinovi, Bohumilu Laušmanovi, z pozdějších let pak proti disidentům a signatářům Charty 77 Věnku Šilhánovi, Václavu Bendovi ad.). V sedmdesátých letech 20. století byly do fondu zařazeny i spisy, jež dokumentovaly negativní obraz režimu v mediálním prostoru (např. vyšetřování rozhovorů pro britskou televizi či přerušení televizního přenosu z Pražského hradu dne 31. 5. 1978). Nemalý objem archiválií této archivní sbírky pak tvoří spisy zavedené odborem vyšetřování Vojenské kontrarozvědky. Obvykle se týkají vyšetřování domnělého ohrožení státního tajemství a jejich vznik podnítily nezřídka banální situace.

Celkem bylo v eBadatelně nově zpřístupněno 423 spisů (tj. celkem 1233 svazků – více než 184 000 skenů).